Miesiąc: marzec 2016

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-063

O B W I E S ZC Z E N I E w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra tel.

Skip to content