Biuletyn informacji publicznej LWKZ

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. Polityka plików cookies.

Szanowni Państwo,

serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Tworząc Biuletyn Informacji Publicznej naszego Urzędu staraliśmy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz przez Państwa. Zapewniając możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji, Biuletyn pozwoli na dokładniejsze uzyskiwanie  wiedzy o działalności organów władzy publicznej na obszarze województwa lubuskiego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop lub tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Usługa dostępna jest w:

  1. Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – pokój nr 1

  2. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. – punkt informacyjny przy wejściu do kamienicy.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zapewnia również darmową aplikację NVDA oraz przesyłanie pism w tekście łatwym do czytania i rozumienia, możliwość komunikacji w innej formie np. przez e-mail lub SMS

Plansza na początku filmu:

  • logo Zamawiającego

Plansze w trakcie całego filmu:

  • w prawym górnym rogu ekranu logo Zamawiającego
  • w lewym górnym rogu ekranu logo PZG

Plansze ukazujące się na chwilę w trakcie filmu :

  • oznakowanie stanowiska
  • piktogram

Film z informacją dla osób niesłyszących i słabosłyszących​

Szanowni Państwo, serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Tworząc Biuletyn Informacji Publicznej naszego Urzędu staraliśmy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz przez Państwa. Zapewniając możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji, Biuletyn pozwoli na dokładniejsze uzyskiwanie wiedzy o działalności organów władzy publicznej na obszarze województwa lubuskiego.

Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa lubuskiego. Kieruje całokształtem działalności urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz Kierownika Delegatury.

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą. Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kierownik Delegatury odpowiada za właściwe funkcjonowanie Delegatury pod względem merytorycznym i formalno-prawnym oraz za zgodność przygotowywanych rozstrzygnięć ze stanem faktycznym i prawnym.

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) sporządzanie i realizacja, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków dla województwa lubuskiego oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisach odrębnych;

5) uwzględnianie zadań ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi organami administracji publicznej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

8) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

9) opiniowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami;

10) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Poradnik klienta LWKZ

Zostały tu zawarte wszystkie informacje i wnioski, potrzebne do załatwienia sprawy w naszym urzędzie.

Składanie dokumentów
Dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach
Skip to content