Składanie dokumentów

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

W przewidzianych prawem przypadkach Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków  może wezwać do uzupełnienia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

  • udostępnić informację publiczną,
  • odmówić jej udostępnienia,
  • umorzyć postępowanie w sprawie.  

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Do wyżej wymienionej decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ponadto Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków może udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem, że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
  • nie jest w posiadaniu żądanej informacji,
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji publicznej.

Składanie wniosków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (sekretariat.zgora@lwkz.pl) lub Delegatury w Gorzowie Wlkp. (delegatura.gorzow@lwkz.pl),
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (adres:  /WUOZZG/skrytka) lub Delegatury w Gorzowie Wlkp. (adres: /WUOZDELGW/skrytka)
  • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, albo na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w  Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • złożyć osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze  lub w delegaturze w Gorzowie Wlkp.

 Opłaty

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów. Stosownie do powyższego, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. W przypadku ustalenia dodatkowej opłaty urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku wyznaczane są jednostkowo, odnoszą się do określonego żądania i obejmują realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty. Szacowanie kosztów opiera się na danych każdorazowo pozyskiwanych z komórki właściwej do spraw zakupów (wycena ustalana jest na podstawie faktur za dokonane zakupy).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na którą przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku bezczynności organu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanym dalej RODO:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

2.     Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się listownie pod adresem Administratora lub elektronicznie iod@lwkz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz prowadzeniem postępowań przed sądami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 775).

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania a także innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

b)    prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

c)     prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art.17 RODO,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art.18 RODO,

e)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,

f)   w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,

g)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00.

7.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

8.     Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Skip to content