O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKIKONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.11.2016 [Bab]

Zielona Góra, 11.04.2016 r.


Burmistrz Babimostu
ul. Rynek 3
66-110 Babimost

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej.

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Babimostu z dnia 22.03.2016 r. (data wpływu: 24.03.2016 r.), znak: BUD.6730.8.2015,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej, na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 88.

U z a s a d n i e n i e

     Dnia 24.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Babimostu w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 88, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 16.04.1958 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Przedmiotowa działka przy ul. Polnej znajduje się we wschodniej części Babimostu. Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie niezabudowanej działki, której bezpośrednie sąsiedztwo stanowi trójkondygnacyjny blok mieszkalny (po przeciwnej stronie ulicy) oraz współczesne budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne. Budynek mieszkalny znajdować się będzie w głębi kwartału wyznaczonego historycznymi ulicami: Wolsztyńską, 1 Maja, Kargowską i Polną i nie będzie bezpośrednio widoczny od strony tych ulic. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
      Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost,
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (2427) D.Kwas 11.04.2016 r.

Skip to content