Ochrona danych osobowych

 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych


25 maja 2018 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

W związku z powyższym realizując postanowienia art. 37 RODO, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznaczył inspektora ochrony danych.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się:
listownie, pisząc na adres :Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych

pocztą elektroniczną: iod@lwkz.plNa podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze,
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej,
d. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
g. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:


Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.006. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Skip to content