Podlegające Ustawie

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Zielona Góra, 13.07.2011
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90, 324 74 11 fax 325 37 45
www.lwkz.pl. e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


LWKZ.272.1.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Zamawiający:

1) pełna nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
2) kod, miejscowość województwo: 65-063 Zielona Góra, lubuskie
3) ulica, nr domu: Kopernika 1
4) nr tel., faks tel. (+48) 68 324 73 90, (+48) 68 324 74 11;
faks (+48) 68 325 37 45
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 100 kompletów kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych (tj. 200 kart jednostkowych) dla układów urbanistycznych
i ruralistycznych położonych na terenie województwa lubuskiego;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 74.11.31.00-5 – usługi w zakresie dokumentów
3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
1) firma: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o.
2) kod, miejscowość: 66-400 Gorzów Wlkp.
3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul Mieszka I 57/5;
4) cena wybranej oferty z VAT: 88.000 zł.
5) ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 100,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryterium wyboru i oceny ofert „cena” – 100 %.

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
1) oferta nr 1 złożona przez:
– firma: „ARKONA” Janusz Kotula;
– kod, miejscowość: 41-908 Bytom;
– ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Wierzbowa 3;
– cena oferty z VAT: 147.600,00 zł;
– ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 59,62 pkt;
– łączna ilość punktów: 59,62;
2) oferta nr 2 złożona przez:
– firma: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne Spółka z o.o. AKWADRAT;
– kod, miejscowość: 66-400 Gorzów Wlkp.;
– ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Mieszka I 57/5;
– cena oferty z VAT: 88.000,00 zł;
– ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 100,00 pkt;
– łączna ilość punktów: 100,00 pkt;
3) oferta nr 3 złożona przez:
– firma: Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza;
– kod, miejscowość: 51-637 Wrocław;
– ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Orłowskiego 11;
– cena oferty z VAT: 119.925,00 zł;
– ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 73,38 pkt;
– łączna ilość punktów: 73,38 pkt;
4) oferta nr 4 złożona przez:
– firma: Konsorcjum „Zespół Autorski”, lider Lesława Ciach, w składzie:
 Lesława Ciach, ul. Sikorskiego 6a/29e, 61-535 Poznań,
 Iwona Olga Bartnik, ul. Słoneczna 34/51, 25-731 Kielce (adres korespondencyjny:
ul. Ludwiki 6/51, 01-226 Warszawa),
 Hubert Kosiniec, ul. Szymanowskiego 9/24, 22-100 Chełm (adres korespondencyjny:
ul. Ludwiki 6/51, 01-226 Warszawa).
– cena oferty z VAT: 212.620,00 zł;
– ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 41,39 pkt;
– łączna ilość punktów: 41,39 pkt;
5) oferta nr 5 złożona przez:
– firma: Konsorcjum „Dokumentacja Zabytków Nieruchomych 2011”, lider Katarzyna Kiełczewska, w składzie:
 Izabela Ciesielska, ul. Agrestowa 3/2, 65-001 Zielona Góra,
 Katarzyna Kiełczewska, ul. Kożuchowska 8a/7, 65-001 Zielona Góra,
 Mirosława Kochańska, os. Konstytucji 3 Maja 1e/63, 67-100 Nowa Sól,
 Anna Kubiak, ul. Prusa 20/1, 68-200 Żary,
 Małgorzata Lisiecka, ul. Morelowa 24/28, 65-001 Zielona Góra,
 Marta Małkus, ul. gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa,
 Małgorzata Szymańska-Dereń, ul. Pułaskiego 10/2, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 Justyna Śmielska-Saniuk, ul. Chopina 21a/5, 65-001 Zielona Góra.
– cena oferty z VAT: 81.100,00zł;
– oferta odrzucona: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 103 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


mgr Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Zielona Góra: OPRACOWANIE KART EWIDENCYJNYCH ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Numer ogłoszenia: 153398 – 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze , ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 324 73 90, 324 74 11, faks 68 325 37 45.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwkz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE KART EWIDENCYJNYCH ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 100 kompletów kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych (tj. 200 kart jednostkowych) – układów urbanistycznych i ruralistycznych położonych na terenie województwa lubuskiego, dla obiektów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661) – wzór karty ewidencyjnej według załącznika nr 2 rozporządzenia. 3. Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych należy wykonać zgodnie ze wzorem karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych powinny być sporządzone na białym kartonie o gramaturze co najmniej 250 g/m2, w formacie: karta podstawowa – A3 lub minimalnie większa (złożona do formatu A4), wkładki – A4. 5. Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych powinny być wykonane w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdego obiektu. 6. Kolorowe odbitki fotograficzne do karty w formacie od 7×10 cm do 9×13 cm, należy wykonać na błyszczącym papierze fotograficznym (nie dopuszcza się drukowania zdjęcia bezpośrednio na karcie, bez względu na technikę jego wykonania – cyfrową czy analogową). Zdjęcia należy przyklejać do karty przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej. 7. Wkładki należy wykorzystywać dwustronnie, przy czym jedna wkładka to jeden załącznik. 8. Kartę ewidencyjną zabytków nieruchomych wraz z załącznikami należy umieścić w przezroczystej kopercie tzw. koszulce, zbliżonej formatem do rozmiarów karty. Karta musi być wykonana w sposób gwarantujący jej trwałość. W przypadku grubych kart grzbiet należy wzmocnić. 9. Szczegółowy opis zawartości (wymaganych elementów) karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3.10. Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych należy wykonać w formie papierowej oraz elektronicznej (tekst karty w formie plików tekstowych, łącznie z dokumentacją fotograficzną należy dostarczyć na szczegółowo opisanej płycie CD lub DVD). 11. W terminie do 31 sierpnia 2011 r. wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w siedzibie Zamawiającego 10 sztuk próbnych kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych w formie papierowej w celu zweryfikowania poprawności ich wykonania z wymaganiami SIWZ. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu próbnych kart, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać stosownych poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie przedstawić próbne karty do weryfikacji. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności regulowania wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 12. W przypadku gdy zajdą okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie kart dla obiektów, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zamiennych obiektów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.11.31.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie opracowania minimum 10 sztuk kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, udokumentowanych, że zostały wykonane należycie; Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.6) i 6.1.8) SIWZ;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: dysponują minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe i tytuł magistra w zakresie: historii sztuki lub ochrony dóbr kultury lub architektury i urbanistyki. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.7), 6.1.8) SIWZ;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zgodnie z pkt 39 SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwkz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, pokój nr 2, cena: 9, 30 + koszty przesyłki 7,10 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, 65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opłatę za przekazanie SIWZ w formie papierowej należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 38 1010 1704 0000 8422 3100 0000. Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer fax (+48) 68 325-37-45 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10 czerwca 2011 r.

Mgr Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Skip to content