Przedmiot działania i kompetencje

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wykonuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej, samorządu, a także innych ustaw resortowych uwzględniających kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Całością prac oddziału kieruje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
prowadzenie rejestru zabytków województwa i przygotowanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków

  • wydawanie decyzji dotyczących remontów i wszelkich prac konserwatorskich przy zabytkach, nadzór nad ich realizacją oraz uzgadnianie programów i dokumentacji
  • opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów nowych inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej
  • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • uzgadnianie projektów decyzji owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zabytków
  • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i uczelniami w zakresie ochrony zabytków
  • wydawanie zaświadczeń wynikających z delegacji ustawowej 
Skip to content