O B W I E S ZC Z E N I E w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.8.2016 [Trze]

Zielona Góra, 22.03.2016 r.

Wójt Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
68-212 Trzebiel

O B W I E S ZC Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych
w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)

P O S T A N O W I E N I E

     Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2016 r. (data wpływu: 11.03.2016 r.) złożonego przez Wójta Gminy Trzebiel, znak OŚ.6733.7.2015

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)
II umorzyć postępowanie administracyjne w powyższej sprawie w zakresie działek o nr eiwd. 184 i 228 oraz część południowa działki nr 180 i część południowa działki nr 167 ze względu na brak kompetencji (zlokalizowanych poza układem ruralistycznym miejscowości Strzeszowice).

uzasadnienie

      Dnia 11.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Trzebiel w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna dz. nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie działek o nr ewid. 152, części północnej działki nr 180 oraz części północnej dz. nr 167, znajdujących się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części dotyczącej działek o nr eiwd. 184 i 228 oraz część południowa działki nr 180 oraz cz. północna działki nr 167, znajdującej się poza granicami układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzebiel sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.

aa. (2035) oprac. B. Czechowska 21.03.2016 r.

Skip to content