O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Zabór)

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.7.2016[Zab-1]

Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy
ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Zabór)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 105 § 1 oraz art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) Wójta Gminy Zabór, znak: GKN.6733.5.2016

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór
II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie – w południowej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gmina Zabór, ze względu na brak kompetencji.

uzasadnienie

      Dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Zabór w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór.
      Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Zabór, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie części północnej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, znajdujących się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Zabór. W projekcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wprowadzono zapis dotyczący zalecenia prowadzenia przy inwestycji badań (obserwacji) archeologicznych, ze względu na bliskie sąsiedztwo stanowiska archeologicznych, oznaczonych na mapach AZP- Zabór, 52, 37, 61, 60. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego miejscowości Zabór i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części południowej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, gmina Zabór znajdującej się poza granicami układu ruralistycznego miejscowości Zabór, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4, p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
3. Starosta Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Zabór
w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
5. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
aa. (2246) oprac. B. Czechowska, 29.03.2016 r.

Skip to content