O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.4.2016 [Dab]

Zielona Góra dn. 14.03.2016

Wójt Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie (na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz ujętego w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków)

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 105 § 1 oraz art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2016 (data wpływu o3.03.2016) złożonego przez Wójta Gminy Dąbie

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie (na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz ujętego w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków)

uzasadnienie

     Dnia 03.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie.
     Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz, znajdującego się w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków, wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Planowane zamierzenie będzie polegało na budowie 7 słupów dodatkowego oświetlenia przy drodze zlokalizowanej w południowo-wschodniej części wsi, na jej skraju. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także o tym, że inwestycja jest zlokalizowana w granicach układu ruralistycznego miejscowości Kosierz. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego miejscowości Kosierz i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Leon Różdżka, działający w imieniu ENEA Oświetlenie Poznań, Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
3. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
4. Gmina Dąbie, Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie
5. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddz. Terenowy w Gorzowie WLKP, Filia w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
7. Wiesława Lipińska,
8. Tadeusz Lubiński
9. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Dąbie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.

Do wiadomości:
10. Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra
11. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (1760) oprac. B. Czechowska, 14.03.2016 r.

Skip to content