O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.9.2016 [Bab]

Burmistrz Babimostu
Rynek 3
66-110 Babimostu

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Babimostu z dnia 11.03.2016 r. (data wpływu: 16.03.2016 r.), znak: BUD.6733.1.2016.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście, na terenie obszaru otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 88

U z a s a d n i e n i e

     Dnia 16.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Babimostu w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o pozwoleniu wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Na podstawie analizy zebranych dowodów w sprawie ustalono, że zakres planowanej inwestycji dotyczy budowy linii kablowej w północnej części miasta Babimost. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się współczesne budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki garaży. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c i g, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (2122) D.Kwas, 30.03.2016 r.

Skip to content