Deklaracja Dostępności

Dostępność architektoniczna

Przy budynkach w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a istniejący parking mieści samochody służbowe i możliwość swobodnego korzystania jest ograniczona.

Do drzwi wejściowych budynku przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze prowadzą trzystopniowe schody. Przed drzwiami wejściowymi po prawej stronie jest domofon na wysokości 1,5 metra oraz dzwonek na wysokości 0,5m. Dla osób poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. W budynku nie ma windy. Po wejściu do budynku na parterze zostanie Państwu przydzielona osoba, która pomoże załatwić sprawę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do dyspozycji dla osób poruszających się na wózku jest mobilna rampa aluminiowa. Osoba o ograniczonych możliwościach przemieszczania się (np. będąca na wózku lub poruszająca się o kulach) przyjmowana jest na parterze w pokoju nr 1 wyznaczonym jako punkt informacyjny z mobilną pętlą indukcyjną oraz dostępem do laptopa z zainstalowaną aplikacją darmową NVDA. Drugi punkt informacyjny z mobilną pętlą indukcyjną oraz dostępem do laptopa z zainstalowaną aplikacją darmową NVDA zlokalizowany jest w sekretariacie na parterze. Wskazany w urzędzie punkt informacyjny na parterze jest jednocześnie pokojem cichej obsługi.

Do drzwi wejściowych budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. prowadzą dwustopniowe schody. Przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie jest domofon na wysokości 1,5 metra. Dla osób poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. W budynku nie ma windy. Po wejściu do budynku na parterze zostanie Państwu przydzielona osoba, która pomoże załatwić sprawę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba o ograniczonych możliwościach przemieszczania się (np. będąca na wózku lub poruszająca się o kulach) przyjmowana jest w punkcie informacyjnym przy wejściu do kamienicy (punkt informacyjny wyposażony jest ponadto w mobilną pętlę indukcyjną). Pracownik Delegatury przyjmuje petenta ze szczególnymi potrzebami, będąc wyposażonym w laptop lub tablet z zainstalowaną aplikacją darmową NVDA.

W 2023 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wyposaży budynki przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze oraz ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. o tabliczki informacyjne, jakimi możliwościami i środkami dysponuje celem zapewnienia dostępności.

Przewiduje się podjęcie działań zmierzających do montażu tablicy tyflograficznej w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze oraz ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. oraz pozyskania środków finansowych na ten cel do 2025 r.

Zapewnia się bezpieczną ewakuację wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze częściowo spełnia standardy WCAG 2.1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej spełnia standardy WCAG 2.1.

Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł,

– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Na stronie internetowej znajduje się informacja o Urzędzie i co można w nim załatwić.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zapewnia wyznaczone punkty informacyjne, czytnik ekranu z zainstalowaną aplikacją NVDA, przesyłanie pism w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR), możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce, stronę internetową (częściowo dostępną w standardach WCAG 2.1) i BIP (dostępną w standardach WCAG 2.1) i film w PJM na stronie internetowej informujący o pracy urzędu.

Dostępność tłumacza PJM wymaga wcześniejszego potwierdzenia (co najmniej 7 dni przed wizytą, przy czym z przyczyn niezależnych od Urzędu termin ten może zostać wydłużony) w Urzędzie, celem ustalenia terminu wizyty tłumacza PJM na miejscu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności Panią Anetą Paciorek  na adres poczty elektronicznej koordynatordostepnosci@lwkz.pl lub telefonicznie pod numerem 68 324 73 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Stronę internetową opublikowano w styczniu 2014 r., stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej – w 2021 r.

Deklarację dostępności zaktualizowano dnia 17.02.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zachowania dostępności stan w dniu 01.01.2021 r. KLIKNIJ TUTAJ

 

Skip to content