Deklaracja Dostępności

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1, siedziba Urzędu oznakowana jest odpowiednią tabliczką informacyjną.

Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zlokalizowana jest przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wielkopolskim, siedziba Urzędu oznakowana jest odpowiednią tabliczką informacyjną.

 1. Przy budynkach w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, a istniejący parking mieści samochody służbowe i możliwość swobodnego korzystania jest ograniczona.
 2. Do drzwi wejściowych budynku przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze prowadzą trzystopniowe schody. Przed drzwiami wejściowymi po prawej stronie jest domofon na wysokości 1,5 metra oraz dzwonek na wysokości 0,5m dla osób poruszających się na wózku. Wskazana pomoc osoby towarzyszącej. W budynku nie ma windy.
  Po wejściu do budynku na parterze zostanie Państwu przydzielona osoba, która pomoże załatwić sprawę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do dyspozycji dla osób poruszających się na wózku jest mobilna rampa aluminiowa. Osoba o ograniczonych możliwościach przemieszczania się (np. będąca na wózku lub poruszająca się o kulach) przyjmowana jest na parterze w pokoju nr 1 wyznaczonym jako punkt informacyjny z mobilną pętlą indukcyjną oraz dostępem do laptopa z możliwością połączenia się online, po wcześniejszym umówieniu, z tłumaczem języka migowego (Polski Język Migowy) oraz z zainstalowaną aplikacją darmową NVDA.
 3. Do drzwi wejściowych budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. prowadzą dwustopniowe schody. Przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie jest domofon na wysokości 1,5 metra. Dla osób poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. W budynku nie ma windy. Po wejściu do budynku na parterze zostanie Państwu przydzielona osoba, która pomoże załatwić sprawę.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba o ograniczonych możliwościach przemieszczania się (np. będąca na wózku lub poruszająca się o kulach) przyjmowana jest w punkcie informacyjnym przy wejściu do kamienicy (punkt informacyjny wyposażony jest ponadto w mobilną pętlę indukcyjną). Pracownik Delegatury przyjmuje petenta ze szczególnymi potrzebami, będąc wyposażonym w laptop lub tablet z możliwością połączenia się online, po wcześniejszym umówieniu, z tłumaczem języka migowego (Polski Język Migowy) oraz z zainstalowaną aplikacją darmową NVDA.
 4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podjął działania zmierzające do wyposażenia budynku przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze oraz ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wielkopolskim o tabliczki informacyjne, jakimi możliwościami i środkami dysponuje celem zapewnienia dostępności.

Dostępność cyfrowa

 1. Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze częściowo spełnia standardy WCAG 2.1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej spełnia standardy WCAG 2.1.
 2. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • publikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

   Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 3. Na stronie internetowej znajduje się informacja o Urzędzie, na przykład co można w nim załatwić w tłumaczeniu na Polski Język Migowy.

Status strony internetowej w zakresie zgodności

Kompatybilność i skróty klawiaturowe

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
 3. Strona internetowa jest responsywna (Responsive Web Design), to znaczy, że można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zapewnia:
 • wyznaczony punkt informacyjny,
 • czytnik ekranu z zainstalowaną aplikacją NVDA,
 • dostęp online do tłumacza języka migowego (Polski Język Migowy) na życzenie,
 • przesyłanie pism w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR),
 • możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami, na przykład przez wiadomość e-mail, wiadomość tekstową albo pisząc
  na kartce,
 • możliwość korzystania ze strony internetowej (częściowo dostępną w standardach WCAG 2.1) i BIP (dostępną w standardach WCAG 2.1),
 • na stronie internetowej dostępny jest film w Polskim Języku Migowym informujący o pracy urzędu i dostępności tłumacza. Dostępność tłumacza w Polskim Języku Migowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia (co najmniej 3 dni przed wizytą) w Urzędzie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe w sprawie dostępności cyfrowej

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się:
  • za pomocą poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl
  • telefonicznie pod numerem 68 324 73 90.
  • w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra. Urząd pracuje w poniedziałki w godzinach 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów albo o udostępnienie treści za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
 4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim zrealizuje takie żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Urząd niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
 6. W przypadku, gdy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
  lub Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.03.2024r.
Stronę internetową opublikowano w styczniu 2014 r. Zaktualizowano dnia 28.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skip to content