REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 92 ust. 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) w zw. z § 8 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się co następuje:

§1. Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego

Skip to content