REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) zasady funkcjonowania oraz kierowania Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp.;
2) nazwy wydziałów, stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp.;
3) zakresy działania wydziałów, stanowisk pracy i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp.;
4) organizację pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp.;
5) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.zm.2)), zwanej w regulaminie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505);
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);
5) statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 71, poz. 985 i Nr 105, poz. 1399);
6) niniejszego regulaminu.

§ 3. Ilekroć w regulaminie mówi się bez bliższego określenia o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
2) Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków – należy przez to rozumieć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze;
3) Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze;
4) Delegaturze – należy przez to rozumieć Delegaturę w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
5) Kierowniku Delegatury – należy przez to rozumieć Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
6) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Lubuskiego;
7) Urzędzie Wojewódzkim – należy przez to rozumieć Lubuski Urząd Wojewódzki.


Rozdział 2
Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

§ 4. 1. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą następujące wydziały i stanowiska:
1) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
2) Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) Wydział Budżetu, Finansów i Administracji;
4) Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych;
5) Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych;
6) Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
7) Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
8) Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
9) Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
10) Stanowisko ds. prawnych;
11) Stanowisko ds. informatyki.
2. W skład Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji Urzędu wchodzą następujące stanowiska:
1) stanowisko Głównego Księgowego;
2) stanowisko specjalisty ds. kadr;
3) stanowisko pracownika księgowości;
4) stanowisko ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
5) stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
6) stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej;
7) stanowisko kierowcy samochodu osobowego.
3. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych wchodzą następujące stanowiska:
1) kierownik wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
3) stanowisko ds. zabytków techniki;
4) stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.
4. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych wchodzą następujące stanowiska:
1) kierownik wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
3) stanowisko ds. wywozu zabytków za granicę.
5. W skład Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków wchodzą następujące stanowiska:
1) kierownik wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zabytków.
6. W skład Delegatury wchodzą następujące stanowiska:
1) Kierownik Delegatury;
2) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
3) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
4) stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
5) stanowisko ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum;
6) stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy;
7) stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
8) stanowisko kierowcy samochodu osobowego.
7. Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Ustala się następujące symbole dla poszczególnych wydziałów i stanowisk Urzędu:
1) Wojewódzki Konserwator Zabytków – LWKZ;
2) Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych – ZN;
3) Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych – ZR;
4) Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych – ZA;
5) Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków – RZD;
6) Wydział Budżetu, Finansów i Administracji – BFA;
7) stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – OC;
8) stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – IN.
2. Ustala się następujące symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych Delegatury:
1) Kierownik Delegatury – LWKZ-G;
2) Stanowisko ds. inspekcji Zabytków Nieruchomych – ZN-G;
3) Stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych – ZR-G;
4) Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych – ZA-G;
5) Stanowisko ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum – RZD-G.

Rozdział 3
Zasady funkcjonowania i kierowania Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

§ 6. 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jest państwową jednostką budżetową, będącą dysponentem trzeciego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Lubuskiego, organizacyjnie podporządkowaną Wojewodzie i wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Zasięg terytorialny Urzędu obejmuje obszar województwa lubuskiego, a siedzibą Urzędu jest miasto Zielona Góra.

§ 7. 1. Urząd wykonuje swoje zadania na terenie woj. lubuskiego przy pomocy Delegatury z siedzibą w Gorzowie Wlkp., powołanej przez Wojewodę na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego i międzyrzeckiego.
3. Delegaturą kieruje Kierownik Delegatury zatrudniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie umowy o pracę.
4. Kierownik Delegatury działa z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Uprawnienia i kompetencje Kierownika Delegatury szczegółowo określone są w jego zakresie czynności i upoważnieniach.

§ 8. 1. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa lubuskiego.
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje całokształtem działalności Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz Kierownika Delegatury.
3. Wojewódzki Konserwator Zabytków ustala podział zadań i kompetencji pomiędzy sobą a swoim Zastępcą.
4. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.
5. Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Wojewódzki Konserwator Zabytków jako kierownik Urzędu odpowiada za realizację zadań przed Wojewodą i Generalnym Konserwatorem Zabytków.
7. Wojewódzki Konserwator Zabytków odpowiada przed:
1) Generalnym Konserwatorem Zabytków – za prawidłowe wykonywanie zadań merytorycznych objętych działaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kierowanego przez niego Urzędu;
2) Wojewodą – za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym: organizację jego działania, wykonanie budżetu, gospodarowanie powierzonym mieniem oraz prawidłową politykę kadrową i prowadzenie spraw osobowych.
8. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje zadania przewidziane w ustawie o służbie cywilnej z dnia 21. 11. 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) dla dyrektora generalnego urzędu, w tym dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie i Delegaturze.
9. Legitymację służbową Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wydaje Wojewoda.
10. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w czasie, kiedy Wojewódzki Konserwator nie pełni obowiązków służbowych, jego obowiązki pełni Zastępca, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
11. W czasie jednoczesnej nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego Zastępcy, Urzędem kieruje pracownik Urzędu wskazany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zakres zastępstwa określa Wojewódzki Konserwator Zabytków na piśmie.
12. Kierownik Delegatury odpowiada za właściwe funkcjonowanie Delegatury pod względem merytorycznym i formalno-prawnym oraz za zgodność przygotowywanych rozstrzygnięć ze stanem faktycznym i prawnym.
13. W czasie nieobecności Kierownika Delegatury oraz w czasie, kiedy nie pełni on obowiązków służbowych, Delegaturą kieruje pracownik Urzędu lub Delegatury wskazany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zakres zastępstwa określa Wojewódzki Konserwator Zabytków na piśmie.
14. Akta osobowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzi Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego.
15. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Delegatury dokonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
16. Akta osobowe pracowników Delegatury prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków.
17. Wydziałem Budżetu, Finansów i Administracji kieruje Główny Księgowy, który sprawuje odpowiednio nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych w Delegaturze.

§ 9. Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) sporządzanie i realizacja, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków dla województwa lubuskiego oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisach odrębnych;
5) uwzględnianie zadań ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi organami administracji publicznej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian;
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
8) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
9) opiniowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami;
10) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
11) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
12) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
13) podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych oraz sprawowanie kontroli finansowej;
14) kierowanie zawiadomień do organów ścigania oraz wniosków o ukaranie do sądów;
15) udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Urzędu oraz na pracowników Urzędu;
16) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie oraz nagradzanie pracowników Urzędu;
17) wydawanie innych aktów administracyjnych oraz wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie sprawnego funkcjonowania Urzędu;
18) ustalanie i wydawanie Regulaminu Urzędu w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 10. 1. Do zadań Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w bieżącym kierowaniu Urzędem i Delegaturą;
2) przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i Delegatury;
3) nadzorowanie czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Urzędu, w tym kontroli finansowej;
4) ocena pracy pracowników Urzędu i Delegatury;
5) nadzorowanie realizacji porozumień dotyczących powierzonych samorządom przez Wojewodę niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków;
6) nadzorowanie prawidłowości procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
7) współpraca z Generalnym Konserwatorem Zabytków, Wojewodą, organami administracji rządowej i samorządowej, delegaturą Najwyższej Izby Kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbą celną oraz innymi instytucjami, w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) nadzorowanie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie przez pracowników Urzędu;
9) ustalanie planów pracy Urzędu, opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Urzędu.
2. Obowiązki i uprawnienia zastępcy uregulowane są w jego zakresie czynności i upoważnieniach.
3. Pod nieobecność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jego Zastępca przejmuje wszystkie obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 11. 1. Wydziałem kieruje kierownik wydziału.
2. Do obowiązków kierowników wydziałów należy w szczególności:
1) organizowanie na bieżąco pracy wydziału, oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej pomocy w realizacji zleconych im zadań;
2) proponowanie nowych form i metod pracy;
3) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników;
4) ustalanie planów pracy wydziału i nadzór nad ich realizacją;
5) nadzór w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych;
6) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami;
7) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie i innych przepisów wewnętrznych;
8) nadzór nad dbałością o kompletną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów.
3. Kierownicy wydziałów Urzędu współdziałają w wykonywaniu zadań podlegających im komórek organizacyjnych z odpowiednimi samodzielnymi stanowiskami pracy w Delegaturze.
4. Obowiązki i uprawnienia kierowników wydziałów, oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie uregulowane są w indywidualnych zakresach czynności.

§ 12. 1. Delegaturą kieruje Kierownik Delegatury.
2. Do obowiązków Kierownika Delegatury należy w szczególności:
1) organizowanie na bieżąco pracy Delegatury, podział zadań, kontrola ich realizacji oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej pomocy w zakresie zleconych zadań;
2) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników oraz nad prawidłowym pod względem merytorycznym, terminowym i zgodnym z przepisami prawa załatwianiem spraw przez pracowników Delegatury;
3) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Delegaturze;
4) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kontroli finansowej;
5) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie i innych przepisów wewnętrznych;
6) ustalanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją przez podległych pracowników;
7) nadzór nad dbałością o kompletną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów;
8) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na terenie właściwości Delegatury, w zakresie określonym w upoważnieniu;
9) opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi organami administracji publicznej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian;
10) sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
11) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12) opiniowanie powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami;
13) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
14) kierowanie zawiadomień do organów ścigania oraz wniosków o ukaranie do sądów;
15) udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Delegatury oraz na jej pracowników.
3. Obowiązki i uprawnienia Kierownika Delegatury uregulowane są w zakresie czynności i upoważnieniach.


Rozdział 4
Zakres działania komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy Urzędu i Delegatury.

§ 13. Zadania Urzędu realizują komórki organizacyjne i stanowiska pracy określone w § 4 ust. 1-6 niniejszego regulaminu, pod kierownictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 14. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Urzędu oraz Delegatury należy:
1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;
2) usprawnianie organizacji, form i metod pracy;
3) prawidłowe pod względem formalno-prawnym i terminowe wykonywania zadań;
4) aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawa;
5) współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego;
6) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności danej komórki organizacyjnej;
7) zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków i projektów w zakresie pracy Urzędu i Delegatury;
8) oszczędna i racjonalna gospodarka powierzonymi środkami.

§ 15. W skład Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji wchodzą stanowiska wymienione w § 4 ust.2 .
1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych;
4) przygotowywanie propozycji i opracowywanie projektów budżetu realizowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programów inwestycji;
5) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
7) kontrola rozliczania dotacji przyznanych stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom budżetowym zaliczanych do sektora finansów publicznych;
6) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu;
7) wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej;
9) realizacja zleceń bezgotówkowych, obsługa elektronicznego systemu Video TEL, systemu Trezor;
10) kontrola rozliczania okresowych inwentaryzacji i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością ich przeprowadzania;
11) dokonywanie aktualizacji procedur obowiązujących w urzędzie w oparciu o obowiązujące przepisy;
12) sprawowanie kontroli nad zamówieniami publicznymi realizowanymi w Urzędzie;
13) odpowiedzialność za prawidłową realizację gospodarki finansowej jednostki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Do zadań stanowiska pracownika księgowości należy w szczególności:
1) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i Delegatury, realizacja wydatków osobowych i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji analitycznej, sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS-u;
2) sporządzanie raportów miesięcznych dla każdej osoby ubezpieczonej w zakresie należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
3) dokonywanie naliczeń i okresowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych;
4) prowadzenie kasy Urzędu:
a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów źródłowych,
b) prowadzenie całości spraw związanych z pobieraniem pieniędzy i ich odprowadzaniem,
c) sporządzanie raportów kasowych;
8) terminowe dokonywanie inwentaryzacji i prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych i wyposażeniem w Urzędzie i Delegaturze;
9) rozliczanie dotacji udzielonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, prowadzenie wykazów udzielonych dotacji oraz bieżące informowanie Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewodę i organów samorządowych o kwotach udzielonych dotacji;
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, ich rejestru i sprawozdań.
3. Do zadań stanowiska specjalisty ds. kadr należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw personalnych pracowników Urzędu i Delegatury, w tym opracowywanie zakresów obowiązków zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu;
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i Delegatury;
3) prowadzenie spraw związanych z transportem w Urzędzie i Delegaturze, w tym rozliczanie kart drogowych;
4) prowadzenie spraw związanych z bhp i p. poż. w Urzędzie i Delegaturze;
5) prowadzenie spraw administracyjno – zaopatrzeniowo – gospodarczych Urzędu;
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców i nadzór nad samochodami służbowymi;
7) prowadzenie akt osobowych pracowników;
8) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników;
9) zapewnienie ochrony danych osobowych;
10) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
11) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych (sprawozdań statystycznych);
12) opracowywanie projektów upoważnień oraz zarządzeń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prowadzenie ich rejestrów;
13) opracowywanie projektów umów o dzieło i umów zlecenia oraz prowadzenie ich rejestru;
14) prowadzenie rejestru zarządzeń Wojewody;
15) prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do zadań stanowiska ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach należy w szczególności:
1) dokonywanie weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej pod względem formalnym, sprawdzanie kosztorysów przedłożonych do zatwierdzenia;
2) kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych w ramach kontroli zabytków w zakresie udzielonych dotacji;
3) sporządzanie rocznych planów dotacji celowych planowanych do udzielenia w roku bieżącym oraz dotacji celowych związanych z refundacją poniesionych kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo – budowlanych w zabytkach; aktualizacja tych planów wraz z napływaniem wniosków o udzielenie dotacji celowej.
5. Do zadań stanowiska ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) prowadzenie ogólnego sekretariatu Urzędu;
2) prowadzenie księgi korespondencyjnej (rejestru pism przychodzących i wychodzących);
3) prowadzenie rejestrów (decyzji, postanowień, nakazów, zaświadczeń, skarg i wniosków);
4) prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli;
5) przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych;
6) przygotowanie i ekspedycja poczty;
7) obsługa centrali telefonicznej i faksu;
8) obsługa i organizacja narad i konferencji organizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz posiedzeń Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i innych powołanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków gremiów.
6. Do zadań stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie osobistego sekretariatu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) udzielanie informacji osobom zainteresowanych o stopniu zaawansowania postępowań administracyjnych prowadzonych przez Urząd;
3) prowadzenie spraw bieżących, zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. Do zadań stanowiska kierowcy samochodu osobowego należy:
1) przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego;
2) terminowe dokonywanie przeglądów technicznych samochodu służbowego;
3) dbanie o stan techniczny i wygląd zewnętrzny samochodu służbowego;
4) bezzwłoczne zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków usterek powstałych w samochodzie służbowym;
5) bieżące wypełnianie kart drogowych i przekazywanie ich osobie odpowiedzialnej za nadzór nad samochodem służbowym;
6) informowanie  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o niezbędnych zakupach do samochodu służbowego.

§ 16. 1. Do zadań Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny stanu zachowania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich oraz ich monitorowanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
g) sprawowanie kontroli nad inwestycjami realizowanymi w zabytkach, w szczególności dotowanych ze środków publicznych;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na prace przy zabytku, wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaleceń i wytycznych konserwatorskich, dokonywanie odbiorów tych prac;
3) opracowywanie wniosków i określanie warunków ochrony zabytków przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) prowadzenie, w uzgodnieniu z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków postępowań administracyjnych ws. wpisu do rejestru zabytków, dokonywanie oględzin w terenie, ustalanie stron postępowania itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami; terminowe przekazywanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków wraz z kompletem dokumentów do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
5) kompletowanie materiałów do wykreślenia zabytku z rejestru zabytków, ustalanie stron postępowania, dokonywanie oględzin w terenie, przekazywanie zebranych dokumentów do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
6) współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, w szczególności z organami nadzoru budowlanego, architektoniczno – budowlanymi, policją, strażą pożarną, służbą graniczną;
7) wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
8) opracowywanie opinii merytorycznych dla powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami.
2. W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska, realizujące zadania wymienione w ust. 1:
1) kierownik Wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
3) stanowisko ds. zabytków techniki;
4) stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.
3. Do zadań stanowiska ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy należy m.in.:
1) prowadzenie terenowych kontroli zabytkowych parków, alei i cmentarzy;
2) kontrola stanu zachowania, sposobu użytkowania i nadzór nad prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi i konserwatorskimi zabytkowych parków, alei i cmentarzy;
3) sporządzanie sprawozdań i protokołów z czynności kontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych, nakazów konserwatorskich i ich monitorowanie oraz egzekwowanie;
4) prowadzanie w uzgodnieniu z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków postępowań w sprawie wpisu zabytkowych założeń komponowanej zieleni parkowej, alei, cmentarzy do rejestru zabytków; przygotowywanie informacji o obiektach wymagających wykreślenia z rejestru zabytków, zmianach danych dotyczących zabytków i przekazywanie ich do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń na prace pielęgnacyjne, konserwatorskie i działania na terenie zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.
4. Do zadań stanowiska ds. zabytków techniki należy m.in.:
1) opiniowanie i wydawanie pozwoleń na prace związane z wprowadzaniem urządzeń technicznych w obiektach zabytkowych; prowadzenie kontroli obiektów, w których wykonywane są prace w zakresie instalacji technicznych w celu stwierdzenia ich zgodności z uzgodnioną dokumentacją;
2) prowadzenie kontroli zabytków techniki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami a w szczególności:
a) zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny stanu zachowania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz prowadzenie egzekucji w administracji;
3) prowadzenie, w uzgodnieniu z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków, postępowań administracyjnych ws. wpisu lub wykreślenia zabytku techniki z rejestru zabytków; kompletowanie materiałów, dokonywanie oględzin w terenie, ustalanie stron postępowania itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17. 1. Do zadań Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków ruchomych, kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) zabytków ruchomych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny ich stanu zachowania, miejsca przechowywania w celu stwierdzenia prawidłowości warunków przechowywania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku ruchomym z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją, w szczególnie w przypadkach prac dofinansowanych ze środków publicznych,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych, monitorowanie ich wykonania oraz podejmowanie określonych przepisami czynności w tym zakresie,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz prowadzenie egzekucji w administracji;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania przy zabytku ruchomym, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego, dokonywanie odbioru prac, wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaleceń i wytycznych konserwatorskich;
3) przeprowadzanie, w uzgodnieniu z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków lub wykreślenia z rejestru zabytków ruchomych; kompletowanie materiałów, dokonywanie oględzin w terenie, ustalanie stron postępowania itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami; terminowe przekazywanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków wraz z kompletem dokumentów do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków.
2. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych wchodzą następujące stanowiska, realizujące zadania wymienione w ust. 1:
1) kierownik Wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
3) stanowisko ds. wywozu zabytków za granicę.
3. Do zadań stanowiska ds. wywozu zabytków za granicę należy w szczególności:
1) dokonywanie oceny wartości zabytkowej przedmiotów planowanych do wywozu za granicę;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zaświadczeń i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy;
3) prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zaświadczeń oraz druków (pozwoleń i zaświadczeń);
4) współdziałanie z organami ścigania, urzędami celnymi w sprawach zabytków skradzionych i zatrzymanych na granicy;
5) kontrola obiektów po wykorzystaniu pozwoleń czasowych;
6) współpraca ze Strażą Graniczną, Policją, Urzędem Celnym w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków;
7) przekazywanie informacji o zabytku skradzionym lub wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, w celu ujęcia w krajowym wykazie.

§ 18. 1. Do zadań Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:
1) prowadzenie podstawowej dokumentacji zabytków:
a) kartoteki adresowe,
b) karty ewidencyjne,
c) teczki obiektów zabytkowych,
d) zbiorów map, planów i fotografii,
e) dokumentacja naukowa, techniczna, studia i inne opracowania;
2) prowadzenie katalogów ewidencyjnych oraz wykazów (w wersji papierowej i elektronicznej):
a) dokumentacji naukowej, technicznej, studiów i innych opracowań,
b) księgozbioru,
c) obiektów wpisanych do ewidencji zabytków ( w tym rejestru zabytków);
3) prowadzenie systematycznej aktualizacji bazy danych na podstawie danych uzyskanych z wydziałów oraz z poszczególnych stanowisk i dokonywanych ustaleń terenowych;
4) prowadzenie katalogu alfabetycznego księgozbiorów i dokumentacji;
5) udostępnianie księgozbiorów i dokumentacji;
6) prowadzenie rejestru zabytków A i B oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) prowadzenie postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków obiektów z terenu znajdującego się we właściwościach Urzędu i Delegatury; koordynowanie planów wpisów do rejestru zabytków ze stanowiskiem ds. rejestru, dokumentacji zabytków i archiwum w Delegaturze oraz pozostałymi wydziałami i stanowiskami; ustalanie planów wpisów do rejestru zabytków, sporządzaniu sprawozdań w sprawie realizacji wpisów do rejestru zabytków na terenie woj. lubuskiego;
8) aktualizacja danych dotyczących obiektów ujętych w rejestrze zabytków, w tym systematyczne ujawnienie wpisów do rejestru zabytków w katastrach nieruchomości, księgach wieczystych i Dzienniku Urzędowym woj. lubuskiego; przygotowywanie materiałów do wykreśleń z rejestru zabytków;
9) przygotowywanie planów w zakresie wykonania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, kart ewidencyjnych zabytków i innych opracowań; dokonywanie odbioru dokumentacji przekazywanej do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej;
10) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, gromadzenie i opracowywanie napływającej dokumentacji, brakowanie dokumentacji, przyjmowanie i porządkowanie materiałów z działalności Urzędu, przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu archiwum, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) prowadzenie biblioteki Urzędu, dokonywanie zakupu książek i czasopism, prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych;
12) przygotowywanie wykazów zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków do planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gminnych programów ochrony zabytków, lokalnych programów rewitalizacji i innych dokumentów;
13) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków, weryfikacja gminnych ewidencji zabytków pod względem ich zgodności z ewidencją wojewódzką;
14) udzielanie pisemnej informacji w sprawie określenia statusu ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej;
15) współpraca w zakresie informacji naukowej z wyspecjalizowanymi instytucjami np. archiwa, muzea, biblioteki;
16) koordynacja realizacji ww. zadań w Delegaturze w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
17) przygotowywanie zaświadczeń dotyczących zabytkowego lub kolekcjonerskiego charakteru pojazdów; włączanie lub wyłączanie kart ewidencyjnych pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich do lub z wojewódzkiej ewidencji ruchomych zabytków techniki.
2. W skład Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków wchodzą następujące stanowiska, realizujące zadania wymienione w ust. 1:
1) kierownik Wydziału;
2) wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zabytków.

§ 19. 1. Do zadań stanowiska ds. inspekcji zabytków archeologicznych należy w szczególności:
1) koordynowanie działań w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie województwa lubuskiego;
2) weryfikacja stanowisk archeologicznych o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony;
3) prowadzenie dokumentacji zabytków archeologicznych i aktualizacja baz danych;
4) prowadzenie rejestru zabytków C; przeprowadzanie postępowań w sprawie wpisu zabytków archeologicznych do rejestru zabytków na terenie woj. lubuskiego; przygotowywanie planów w tym zakresie, realizacja tych planów, sporządzanie  sprawozdań;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji danych dotyczących rejestru zabytków archeologicznych i wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych ( przygotowywanie materiałów do wykreślenia z rejestru, zmiana adresów, właścicieli itp.);
6) opracowywanie wytycznych i zaleceń konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków archeologicznych, prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie pozwoleń, sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzonych badań archeologicznych, dokonywanie odbiorów prac;
7) opracowywanie wniosków i określanie warunków ochrony zabytków archeologicznych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, w szczególności z organami nadzoru budowlanego, architektoniczno-budowlanymi, policją, strażą pożarną, służbą graniczną;
9) prowadzenie kontroli zabytków archeologicznych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami a w szczególności:
a) zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny stanu zachowania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz prowadzenie egzekucji w administracji.
2. Stanowisko realizujące zadania wymienione w ust. 1 jest stanowiskiem wieloosobowym.

§ 20. Do zadań stanowiska ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych należy w szczególności:
1) opracowywanie wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jego aktualizacja;
2) prowadzenie rejestru i weryfikacja przedkładanych do uzgodnienia gminnych, powiatowych i innych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

§ 21. Do zadań stanowiska pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
1) realizacja działań związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie;
2) realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

§ 22. Do zadań stanowiska ds. prawnych należy:
1) udzielanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, jego Zastępcy, Kierownikowi Delegatury oraz Głównemu Księgowemu opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
2) udzielanie wyjaśnień pracownikom Urzędu i Delegatury, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych;
3) informowanie pracowników Urzędu i Delegatury o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) informowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uchybieniach w działalności Urzędu i Delegatury oraz skutkach tych uchybień i sposobie ich usunięcia;
5) występowanie na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
6) sprawdzanie pod względem zgodności z przepisami prawa przedłożonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, a także zarządzeń i regulaminów dotyczących działania Urzędu i Delegatury;
7) współdziałanie przy tworzeniu i redagowaniu treści umów oraz zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
8) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i pism w sprawach o szczególnie skomplikowanym charakterze prawnym.

§ 23. Do zadań stanowiska ds. informatyki należy:
1) bieżący przegląd oprogramowania, instalowanie oprogramowania, jego deinstalacja, bieżący nadzór nad legalnością oprogramowania;
2) opieka techniczna nad sprzętem komputerowym Urzędu i Delegatury;
3) administrowanie siecią komputerową w Urzędzie;
4) aktualizowanie strony internetowej Urzędu;
5) prowadzenie i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej;
6) prowadzenie teczek dla poszczególnych zestawów komputerowych zawierających specyfikację techniczną , płyty z oprogramowaniem, licencje, kserokopie dowodu zakupu.

§ 24. 1. Do zadań stanowiska ds. inspekcji zabytków nieruchomych w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny stanu zachowania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz przygotowywanie materiałów do egzekucji w administracji i ich terminowe przekazywanie do Urzędu;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na prace przy zabytku, wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaleceń i wytycznych konserwatorskich oraz dokonywanie odbiorów tych prac;
3) opracowywanie wniosków i określanie warunków ochrony zabytków przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) przygotowywanie materiałów do postępowań w sprawie wpisu zabytków architektury i budownictwa do rejestru zabytków, dokonywanie oględzin w terenie, ustalanie stron postępowanie, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków i ich terminowe przekazywanie do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
5) przygotowywanie informacji o obiektach wymagających wykreślenia z rejestru zabytków, zmianach danych dotyczących zabytków, kompletowanie materiałów w tym zakresie i ich przekazywanie do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
6) współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, w szczególności z organami nadzoru budowlanego, architektoniczno – budowlanymi, policją, strażą pożarną, służbą graniczną;
7) wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych w Delegaturze jest stanowiskiem wieloosobowym.

§ 25. 1. Do zadań stanowiska ds. inspekcji zabytków ruchomych w Delegaturze należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) zabytków ruchomych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny ich stanu zachowania, miejsca przechowywania w celu stwierdzenia prawidłowości warunków przechowywania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych, monitorowanie ich wykonania oraz podejmowanie określonych przepisami czynności w tym zakresie,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz przygotowywanie materiałów do egzekucji w administracji i ich terminowe przekazywanie do Urzędu;
2) przygotowywanie materiałów do przeprowadzania postępowań w sprawie wpisu zabytków ruchomych do rejestru zabytków, kompletowanie materiałów, dokonywanie oględzin w terenie, ustalanie stron postępowania, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków i ich terminowe przekazywanie do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
3) przygotowywanie informacji o obiektach wymagających wykreślenia z rejestru zabytków, zmianach danych dotyczących zabytków;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego i inne działania przy zabytku, dokonywanie odbioru prac; wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaleceń i wytycznych konserwatorskich;
5) dokonywanie kontroli prawidłowości sposobu prowadzenia prac przy zabytkach ruchomych i ich zgodności z uzgodnioną dokumentacją i wydanymi pozwoleniami, w tym w szczególności kontroli nad pracami konserwatorskimi, dotowanymi ze środków publicznych; sporządzanie protokołów z kontroli oraz protokołów odbioru prac;
6) przekazywanie informacji o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem do Urzędu, w celu ich ujęcia w krajowym wykazie;
7) prowadzenie oględzin zabytków zgłaszanych do wywozu za granicę, dokonywanie wstępnej weryfikacji i klasyfikacji wniosków, przekazywanie wniosków zgodnie z właściwością do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie i do wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych w Delegaturze jest stanowiskiem wieloosobowym.

§ 26. Do zadań stanowiska ds. inspekcji zabytków archeologicznych w Delegaturze należy w szczególności:
1) weryfikacja stanowisk archeologicznych o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony;
2) opracowywanie wytycznych i zaleceń konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków archeologicznych w przypadku podejmowania inwestorskich działań na wniosek inwestorów lub z urzędu, prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie pozwoleń; sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzonych badań archeologicznych, dokonywanie odbiorów prac;
3) opracowywanie wniosków i określanie warunków ochrony zabytków archeologicznych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, w szczególności z organami nadzoru budowlanego, architektoniczno-budowlanymi, policją, strażą pożarną, strażą graniczną;
5) prowadzenie kontroli zabytków archeologicznych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia,
b) oceny stanu zachowania,
c) sprawdzania zgodności działań podejmowanych przy zabytku z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia i kierowanie ich do policji, prokuratury lub sądu,
f) wydawanie nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie oraz przygotowywanie materiałów do egzekucji w administracji i ich terminowe przekazywanie do Urzędu;
6) przygotowywanie materiałów do postępowań w sprawie wpisu zabytków archeologicznych do rejestru zabytków na terenie objętych właściwościami Delegatury; w uzgodnieniu ze stanowiskiem ds. inspekcji archeologicznej w Urzędzie przygotowywanie informacji o obiektach wymagających wykreślenia z rejestru zabytków, zmianach danych dotyczących zabytków i ich właścicieli;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace archeologiczne, wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaleceń i wytycznych konserwatorskich oraz dokonywanie odbioru tych prac;
8) dokonywanie kontroli prawidłowości sposobu prowadzenia prac i badań archeologicznych przy zabytkach i ich zgodności z uzgodnioną dokumentacją i wydanymi pozwoleniami, w tym w szczególności kontroli nad inwestycjami dotowanymi ze środków publicznych.

§ 27. Do zadań stanowiska ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie podstawowej dokumentacji zabytków:
a) kartoteki adresowe,
b) karty ewidencyjne zabytków,
c) teczki obiektów zabytkowych,
d) zbiorów map, planów i fotografii,
e) dokumentacja naukowa, techniczna, studia i inne opracowania;
2) prowadzenie katalogów ewidencyjnych oraz wykazów dokumentacji naukowej, technicznej, studiów i innych opracowań, księgozbioru, obiektów wpisanych do ewidencji zabytków ( w tym rejestru zabytków);
3) dokonywanie zakupu książek i czasopism wraz z prowadzeniem księgi inwentarzowej. Prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych;
4) udostępnianie księgozbiorów i dokumentacji;
5) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu właściwości delegatury (w tym włączanie i wyłączanie zabytków) i jej aktualizacja; sporządzanie aktualnych wykazów obiektów ujętych w ewidencji zabytków ( w tym w rejestrze zabytków) dla Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz innych instytucji specjalistycznych i dla wykonawców opracowań planistycznych oraz zgodnie ze wskazaniem przełożonego;
6) koordynowanie postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu znajdującego się we właściwości Delegatury, sprawdzanie wniosków ws. wpisu do rejestru zabytków pod względem formalnym, kompletowanie materiałów i ich terminowe przekazywanie do Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze;
7) przygotowywanie planów w zakresie wykonania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, kart ewidencyjnych zabytków i innych opracowań; dokonywanie odbioru dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej;
8) współpraca w zakresie wymiany informacji naukowej z wyspecjalizowanymi instytucjami np. archiwa, muzea, biblioteki;
9) aktualizacja danych dotyczących ewidencji zabytków ( w tym rejestru zabytków) z terenu właściwości delegatury;
10) prowadzenie archiwum zakładowego Delegatury zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenie i opracowywanie napływającej dokumentacji, brakowanie dokumentacji, przyjmowanie i porządkowanie materiałów z rocznej działalności Delegatury, przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu archiwum, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
11) przygotowywanie dokumentacji i opracowywanie odpowiedzi w odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej;

§ 28. Do zadań stanowiska ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie terenowych kontroli parków, alei i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków oraz figurujących w ewidencji zabytków;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace na terenie zabytkowych parków, alei i cmentarzy; kontrola stanu zachowania, sposobu użytkowania i nadzór nad prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi i konserwatorskimi;
3) dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących parków, ogrodów i cmentarzy w trakcie lustracji terenowych, w tym stanu prawno własnościowego obiektu;
4) sporządzanie sprawozdań i protokołów z czynności kontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych, nakazów konserwatorskich, ich monitorowanie, przygotowywanie materiałów do postępowania egzekucyjnego i ich terminowe przekazywanie do Urzędu;
5) przygotowywanie materiałów do wpisów zabytkowych założeń komponowanej zieleni parkowej, alei, cmentarzy do rejestru zabytków;
6) kontrola stanu zachowania, sposobu użytkowania i nadzór nad prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi i konserwatorskimi.

§ 29. Do zadań stanowiska ds. obsługi sekretariatu w Delegaturze należy:
1) prowadzenie ogólnego sekretariatu Delegatury;
2) prowadzenie osobistego sekretariatu Kierownika Delegatury;
3) prowadzenie księgi korespondencyjnej (rejestru pism przychodzących i wychodzących);
4) prowadzenie rejestrów (decyzji, postanowień, nakazów, skarg i wniosków oraz odwołań);
5) prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli;
6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Delegatury;
7) rozliczanie pobranej zaliczki na funkcjonowanie Delegatury;
8) nadzór nad samochodem służbowym (prowadzenie ewidencji kart drogowych);
9) prowadzenie spraw zaopatrzeniowo – gospodarczych Delegatury;
10) przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych;
11) przygotowanie i ekspedycja poczty;
12) obsługa centrali telefonicznej i faksu.

§ 30. Do zadań stanowiska kierowcy samochodowego w Delegaturze należy:
1) przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego;
2) terminowe dokonywanie przeglądów technicznych samochodu służbowego;
3) dbanie o stan techniczny i wygląd zewnętrzny samochodu służbowego;
4) bezzwłoczne zgłaszanie Kierownikowi Delegatury usterek powstałych w samochodzie służbowym;
5) bieżące wypełnianie kart drogowych i przekazywanie ich osobie odpowiedzialnej za nadzór nad samochodem służbowym;
6) informowanie  Kierownika Delegatury o niezbędnych zakupach do samochodu służbowego.

§ 31. 1. Przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, przez Wojewodę, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Rozdział 5
Zakres działań Urzędu w dziedzinie realizacji zadań związanych z obronnością
w czasie pokoju


§ 32. 1. Niniejszy zakres określa przedsięwzięcia w dziedzinie obronności dla wszystkich struktur organizacyjnych Urzędu, realizowane w czasie pokoju.
2. Urząd wykonuje przedsięwzięcia i czynności w zakresie obronności powierzone Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, jako organowi administracji zespolonej.

§ 33. Przedsięwzięcia w zakresie spraw obronnych obejmują:

1) opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”;
2) opracowywanie i aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych, przewidzianych do realizacji przez daną komórkę organizacyjną;
3) podejmowanie działań przygotowawczych do funkcjonowania na stanowisku kierowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zapasowym miejscu pracy;
4) współudział w organizowaniu i przygotowaniu do funkcjonowania Stałego Dyżuru Wojewódzkiego;
5) uczestniczenie w planowaniu oraz realizacji planów zamierzeń w dziedzinie obronności i szkolenia obronnego;
6) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych dotyczących tajemnicy służbowej.

§ 34. Przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Rozdział 6
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

§ 35. 1. Wojewódzki Konserwator Zabytków przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach otwarcia Urzędu oraz jeden raz w wyznaczonym dniu tygodnia po godzinach pracy.
2. Na życzenie interesantów skargę złożoną ustnie należy przyjąć do protokołu.
3. Przyjęte skargi i wnioski zgłoszone ustnie, pisemnie, telefonicznie czy elektronicznie są ewidencjonowane przez wyznaczonego pracownika w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie.
4. Załatwianie skarg czy wniosków powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy, a zgłaszający powinien być zawiadomiony o wynikach rozpatrzenia jego skargi i wniosku w sposób wyczerpujący.
5. Centralny rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację skargową prowadzi się na stanowisku ds. obsługi sekretariatu.
6. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub jego Zastępca.
7. Wojewódzki Konserwator Zabytków przedkłada Wojewodzie za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wymagane informacje oraz analizę skarg i wniosków w terminie określonym w zarządzeniu Wojewody.

Rozdział 7
Zasady sprawowania kontroli wewnętrznej

§ 36. 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje:
1) Wojewódzki Konserwator Zabytków w zakresie całokształtu działania Urzędu;
2) Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z podziałem kompetencji;
3) Kierownik Delegatury w stosunku do podległych pracowników zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
2. Kontrola wewnętrzna ma na celu:
1) zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom;
2) stwierdzenie czy czynności i zadania są wykonywane prawidłowo;
3) stwierdzenie stanu faktycznego wytwarzanym dokumentów.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 37. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ochronie nad zabytkami i opiece nad zabytkami, o służbie cywilnej i Kodeksu pracy.

§ 38. Wojewódzki Konserwator Zabytków może powołać interdyscyplinarne ciała konsultacyjno-doradcze w zakresie zadań realizowanych w ramach ochrony zabytków w woj. lubuskim.

§ 39. Zasady i tryb wykonywanych czynności kancelaryjnych przez Urząd określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1109 oraz z 1999 r. Nr 112, poz. 1320).

§ 40. Pracownicy Urzędu przy rejestracji i znakowaniu spraw są zobowiązani do stosowania zasad ustalonych w § 16 i 17 instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1109 oraz z 1999 r. Nr 112, poz. 1320) oraz w zarządzeniach wewnętrznych.

§ 41. 1. Urząd używa pieczęci nagłówkowych o treści:
1) „ WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra”;
2) „LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra”.
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków używa pieczęci do podpisu o treści:
„LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR
ZABYTKÓW
Imię i nazwisko”.

3. Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach załatwianych z upoważnienia używa pieczęci nagłówkowej o treści:
„ WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra”;

4. Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach załatwianych z upoważnienia używa pieczęci do podpisu o treści:
„ z up. LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKÓW
Imię i nazwisko
ZASTĘPCA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW”.
5. Wojewódzki Konserwator Zabytków używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa w środku i napisem w otoku:
„ LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE”.
5. Delegatura w Gorzowie Wlkp. używa pieczęci nagłówkowej o treści:
„WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.”.
6. Kierownik Delegatury w sprawach z upoważnienia używa pieczęci do podpisu o treści:
„z up. LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKÓW
Imię i nazwisko
KIEROWNIK DELEGATURY”.
7. W sprawach załatwianych w zastępstwie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków używa się:
1) pieczęci nagłówkowej o treści:
„ LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra”;
2) pieczęci podpisowej o treści:
„w z. LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKÓW
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe”.

§ 42. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie ustala Lubuski Konserwator Zabytków w drodze zarządzenia wewnętrznego, a zatwierdza Wojewoda Lubuski.

§ 43. Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 44.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego.

Skip to content