OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.9.2016 [mKOd]

Zielona Góra 22.03.2016 r.

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 2 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 08.03.2016 r. (data wpływu: 10.03.2016 r.) znak:IR.6733.3.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H, (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

uzasadnienie

      Dnia 08.03.2016 r. (data wpływu: 10.03.2016 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Budynek, w którym planowana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję administracyjną, zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie, wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r. Na podstawie analizy, ustalono, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. Planowana zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą gabarytów, linii zabudowy, geometrii dachu, itp., w związku z tym, planowane zamierzenie nie będzie miało wpływu na ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i może zostać dopuszczone ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Sylwia Stańczak-Kontorska, ul. Poznańska 42/11, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury, reprezentowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina, ul. Piastów 10i, 66-600 Krosno Odrzańskie
5. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie w sposób zwyczajowo przyjęty
Do wiadomości:
6. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (1999) oprac. B. Czechowska, 22.03.2016 r.

Skip to content