OGŁOSZENIE

Zielona Góra, dnia 21.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

 1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 18 czerwca 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 14 kwietnia 2016 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2016 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,
 • pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji – w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239), a ocenie podlegać będą:

 • wartość merytoryczna zadania – znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
 • doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
 •  zapewnienie różnych źródeł finansowania – 0-3 pkt
 •  wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 25 maja 2016 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239):

W 2015 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: wydanie książki pt. „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej” – 9 000 zł
 2. SZCZECIN –EXPO – zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna “Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 ” – 5 400 zł;
 3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa „Księstwo kożuchowskie – władcy, terytorium, społeczeństwo – 6 000 zł;
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze – zadanie: ” Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia”– 7 000 zł;
 5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze – zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla “Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra” – 3 600 zł;
 6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
 7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji “Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”- 3 000 zł;

W 2016 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Skip to content