LWKZ.MBlz.323-1/2-06 – Przetarg na roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży

Przetarg na roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej zlokalizowanej na działce ew. nr 988/1 przy ul. Zamkowej w Trzebielu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zielona Góra, dnia 07.08.2006 r.

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul.Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra ogłasza przetarg nieograniczony na następujące zamówienie publiczne:

– Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem zabytku, tj. zabytkowej wieży mieszkalnej /tzw. ”Zameczk”/, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej na działce oznaczonej nr 988/1 w Trzebielu, obejmujących: rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ścian szczytowych na poziomie poddasza oraz ścian obwodowych do poziomu sklepień nad I piętrem; zabezpieczenie oraz wzmocnienie korony murów; wykonanie przekrycia dachem płaskim z pokryciem papowym w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem na skutek opadów atmosferycznych; zamurowanie otworów okiennych cegłą dziurawką oraz zabezpieczenie otworów drzwiowych.

Dokładne dane o przedmiocie zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest dostępna w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego: www.lwkz.zgora.pl.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i złożą w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: mgr Kamila Domagalska, mgr Maja Błażejewska

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 dnia 23 sierpnia 2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.30 w dniu23 sierpnia 2006 r.

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena – 100 %

Nie przewiduje sie wniesienia wadium.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawierania umów ramowych.

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg na roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej
zlokalizowanej na działce ew. nr 988/1 przy ul. Zamkowej w Trzebielu

1. Zamawiający: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail wosozzg@post.pl www.lwkz.zgora.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

– 1. Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem zabytku, tj. zabytkowej wieży mieszkalnej /tzw. „Zameczku”/, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej na działce oznaczonej nr 988/1 w Trzebielu, obejmujących: rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ścian szczytowych na poziomie poddasza oraz ścian obwodowych do poziomu sklepień nad I piętrem; zabezpieczenie oraz wzmocnienie korony murów; wykonanie przekrycia dachem płaskim z pokryciem papowym w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem na skutek opadów atmosferycznych; zamurowanie otworów okiennych cegłą dziurawką oraz zabezpieczenie otworów drzwiowych. Prace zostaną wykonane zgodnie z “Przedmiarem robót”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z profesjonalną starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: Prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o ochronie środowiska i odpadach, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach zgodnie z projektem umowy zawierającym opis przedmiotu zamówienia i stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.


4. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie prac: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 15.11.2006 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

– 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

2. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. W tym przypadku żąda się od podmiotów występujących wspólnie, ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie tego Zamówienia, do wystawienia faktury VAT w imieniu wszystkich wykonawców oraz do odbioru wynagrodzenia za wykonane zadanie.
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V punkcie 1;

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: a)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

5. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki szczególne:
a) Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
b) robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, będzie kierować osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyła co najmniej dwuletnia praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004, Nr 150, poz.1579).


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.Informacje o świadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

1. Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
a) podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca może ubiegać się o udział w postępowaniu, zgodnie z pkt. 1 i 2 Rozdział V SIWZ, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów;
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie tego Zamówienia, do wystawienia faktury VAT w imieniu wszystkich wykonawców oraz do odbioru wynagrodzenia za wykonane zadanie. Dodatkowo podmioty występujące wspólnie określą zakres prac, jakie wykona każdy z przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia. Ponadto każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum czy spółki cywilnej, zespołu musi złożyć osobno dokumenty i oświadczenia, o jakich mowa w niniejszym rozdziale, oprócz dokumentów opisanych w punktach: b, e, h, które to dokumenty składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie;
d) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą robotami uprawnień budowlanych określonych przepisami Prawa budowlanego oraz odbycia co najmniej dwuletnia praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych; e)podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
f)kosztorys ofertowy na roboty budowlane wykonany metodą szczegółową sporządzony na podstawie „Przedmiaru robót” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, g) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami SIWZ, akceptuje projekt umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie z jej warunkami;
h) wypełniony formularz ofertowy z załącznikami, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli dokument lub oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy w formularzu ofertowym zaznaczyć: „nie dotyczy”;
i) polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z potwierdzeniem opłaconej składki;
j) oświadczenie, zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt.1. sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

1. Ustala się pisemny sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Dokumenty i oświadczenia dostarczane będą listami poleconymi za pomocą Poczty Polskiej. Dopuszcza się możliwość składania i odbioru dokumentów za pokwitowaniem w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Maja Błażejewska tel. (0-68) 324 73 90
Kamila Domagalska tel. (0-68) 324 73 90

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed końcem terminu składania ofert.
a) pytania do SIWZ mogą być przesyłane za pomocą drogi elektronicznej i faksu,
b) pytania uważa sie za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego,
c) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Treść zapytań wraz z odpowiedzią Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy).

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. W przypadku załączonych do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski wraz z poświadczeniem Wykonawcy

5. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem danych takich jak: nazwa i adres Wykonawcy, cena oferty.

6. Dokumenty załączone do oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca może złożyć w odrębnej części oferty, z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze. Pożądana jest numeracja stron w ofercie.

8. Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie powinny być naniesione czytelnie i winny być opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę lub pełnomocnika.

9. Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem.
Na opakowaniu należy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra


oraz napis: Oferta na przetarg nieograniczony „Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej zlokalizowanej na działce ew. nr 988/1 przy ul. Zamkowej w Trzebielu”. Nie otwierać przed dniem 23.08.2006 r.

Należy również podać adres Wykonawcy umożliwiający rejestrację wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po upływie wyznaczonego terminu.

11. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

12. Oferta oraz wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.08.2006 r., godz. 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra.
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.08.2006 r. o godz. 12.30 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra.


Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę:


1. Cena ryczałtowa oferty musi być podana w złotych polskich w postaci netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT wg wzoru: netto + VAT = brutto, naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena określona w ofercie musi być wynikiem kalkulacji przedstawionej w Kosztorysie Ofertowym na roboty budowlane sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie Przedmiaru Robót (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.


Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

– cena – 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą cenę.


Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy


1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Informacja dotycząca składania ofert częsciowych, wariantowych i równoważnych oraz zawierania umów ramowych i zamówienia uzupełniajacego:


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:


1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.
3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Leave a Reply

Skip to content