ZARZĄDZENIE NR 18/2011

LWKZ. 110.18.2011

ZARZĄDZENIE NR 18/2011
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 22 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 12/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 3 „Udzielenie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro” paragraf 10 pkt. 1 podpunkt 2 w miejsce zapisu:
„dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto poprzez skierowanie zapytania ofertowego do minimum 2 wykonawców za pomocą e-maila, faksu lub pisma, z potwierdzeniem ich nadania, wysłania lub odbioru z zastrzeżeniem § 14.”

Wprowadza się zapis:

„dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto poprzez skierowanie zapytania ofertowego do minimum 2 wykonawców z zastrzeżeniem §14.”

2) W rozdziale 3 „Udzielenie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro” paragraf 11pkt. 1 w miejsce zapisu:

„Udokumentowanie udzielenia zamówienia powyżej 10.000 zł netto następuje w formie notatki sporządzonej przez osobę, której LWKZ zlecił dokonanie zamówienia.”
Wprowadza się zapis:
„Udokumentowanie udzielenia zamówienia powyżej 10.000 zł netto następuje w formie notatki.”

3) W rozdziale 3 „Udzielenie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro” paragraf 12 w miejsce zapisu:

„Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 20.000 zł netto może nastąpić na wniosek pracownika, któremu LWKZ zlecił przeprowadzenie postępowania w sprawie dokonania wydatku według ustalonego wniosku stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z protokółem udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 20 000 zł netto, stanowiącym załącznik Nr 5. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym. „

Wprowadza się zapis:
„Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 20.000 zł netto może nastąpić na wniosek pracownika, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej 20 000 zł netto, należy udokumentować protokołem według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym.”
4) W miejsce załącznika nr 4 do zarządzenia wymienionego w § 1 wprowadza się nowy załącznik.
§ 2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia sprawuje Główna Księgowa.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Komórka organizacyjna
realizująca postępowanie Wydział
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
WNIOSEK
z dnia r.
w sprawie udzielenie zamówienia publicznego nie podlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8
l) Przedmiot zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.) Szacunkowa wartość zamówienia
netto: zł
brutto: zł
na podstawie:

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: imię i nazwisko, podpis
3) Tryb postępowania: powyżej 20.000 zł netto do 14000 EURO netto
4) Termin wykonania zamówienia:………………………………………………..
5) Proponowane kryteria:
…………………………………………..
……………………………………………
………………………………
Podpis wnioskodawcy
………………………………………….
Zatwierdzono pod względem zgodności
z planem finansowym
( gł. Księgowy) Zatwierdzam
( podpis LWKZ)

Leave a Reply

Skip to content