O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

ZN.5142.381.2011[mNSo-3]

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu: 19.10.2011r (przez Pana Zbigniewa Rewaja, będącego pełnomocnikiem podmiotu- spółki Enea Operator, działającej za zgodą właścicieli nieruchomości objętych zamierzeniem) w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru pod nr 2230 – budynkach nr 19, 22-22a, 23-23a przy ul. Witosa, oraz na obszarze wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-375/A (2203) historycznego układu architektoniczno- urbanistycznego miasta Nowa Sól (w obrębie zabudowanych działek nr: 442/3, 370/7, 368/7, 367/19, 367/3, 365/4, 362/2, 440, 480/4, 479/2, 477/7, 474/3, 471,469/1,469/2450/2 przy ul. Witosa), które polegają na przebudowie istniejącej powietrznej linii energetycznej na linię kablową wraz z wykonaniem przyłączeń energetycznych, oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 25.11.2011 r., w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 6 grudnia 2011r.

Otrzymuje:
1. Enea Operator, Dyrektor Rejonu Dystrybucji, ul. Piłsudskiego 73, 67 – 100 Nowa Sól, strona na adres pełnomocnika: Zbigniew Rewaj, ul. Wesoła21/1, 67- 100 Nowa Sól, Zakład Elektryczno – Budowlany „REWAJ” ,w załączeniu protokół oględzin przeprowadzonych w dniu: 10.11.2011r.
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól w załączeniu 1 egzemplarz obwieszczenia z prośbą o umieszczenie ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.
3. Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
4. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 100b, 67- 100 Nowa Sól
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
6. a/a 7510, 7511 oprac. J. Lubas- Wałęcka 24.10.2011r

Skip to content