Zarządzenie nr 15/2011

LWKZ.110.15.2011
Zarządzenie nr 15/2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Na podstawie art. 84 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)1 oraz zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. 2011 Nr 5, poz. 61), zwanego dalej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, zarządza się co następuje:
§ 1.1. Opis stanowisk pracy – sporządzone zgodnie z przywołanym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów – zatwierdza Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Aktualizacji zatwierdzonych opisów stanowisk pracy dokonuje się niezwłocznie w przypadku zmiany w strukturze.

§ 2.1. Powołuje się wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy WUOZ w Zielonej Górze w składzie:
1) Kamila Domagalska – Przewodniczący;
2) Błażej Skaziński – zastępca przewodniczącego;
3) Lidia Paleń,
4) Anna Widła,
5) Ewa Garbacz.
2. Do zadań zespołu wewnętrznego należy:
a) weryfikacja opisu stanowiska pracy pod względem jego przydatności do przeprowadzenia wartościowania;
b) przeprowadzanie wartościowania nowo utworzonych stanowisk pracy w WUOZ w Zielonej Górze zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów;
c) aktualizacja wyniku wartościowania stanowiska pracy.
3. Liczba członków zespołu wewnętrznego koniecznych do ustalenia kworum niezbędnego do ważności posiedzenia nie może być mniejsza niż 4 osoby.

§ 3.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowania przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. W pozostałych kwestiach związanych z opisami oraz wartościowaniem stanowisk pracy w WUOZ, nieuregulowanych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów, decyzje podejmuje LWKZ.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 15 października 2008 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Leave a Reply

Skip to content