Zarządzenie nr 16/2011

LWKZ.110.16.2011

Zarządzenie nr 16/2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze
z dnia 21 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie nr 8/2009 z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 26 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)1, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)2 zarządza się co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracowniku odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie naboru w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ilekroć w Regulaminie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Zielonej Górze jest mowa o specjaliście ds. kadr należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content