Obwieszczenie

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.12.2010 r.

RZD.4201-233/10 [8]

Nr rej. 57; III-19/58; 2163/75; KOK-I-11/76.


O B W I E S Z C Z E N I E

W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW
ZESPOŁU URBANISTYCZNO- KRAJOBRAZOWEGO MIASTA OŚNO LUBUSKIE


POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), na wniosek Burmistrza Ośna Lubuskiego znak: BP.4041-1/10 z dnia 22.06.2010 r.,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
postanawia

wyjaśnić wątpliwości, co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze z dnia 4 czerwca 1955 r., numer rejestru 57, orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 1958 r., numer rejestru III-19/59, decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31 stycznia 1975 r., l.dz. KL-IV-680/4/75, numer rejestru 2163/75 oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 października 1976 r., l.dz. KL-I-5340/11/76, numer rejestru KOK-I-11/76, w kwestii uściślenia przebiegu granic zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Ośno Lubuskie, objętych ochroną na podstawie ww. decyzji.

w następujący sposób:

1) granica historycznego układu urbanistycznego miasta Ośno Lubuskie, objętego ochroną prawną, przebiega w następujący sposób:

po stronie północnej:
• biegnie pomiędzy ulicą Gronowską a Wodną, przecinając działki nr 273, 261/32, 278, 261/11 i 277;
• przebiega między ulicami Wodną, Aleją Basztową a 3 Maja, przecinając działki nr 290, 289, a następnie biegnąc powyżej cieku wodnego (działka nr 298), przecinając łąki i lasy.

po stronie wschodniej:
• biegnie pomiędzy ulicami 3 Maja a 11 Listopada, przecinając działkę nr 566/5, ciek wodny, a następnie działki nr 573/14, 573/17, 573/18, 573/3;
• przebiega pomiędzy ulicami 11 Listopada, Łąkową a Bolesława Chrobrego, przecinając działki nr 678/4, 678/5, 679, 680/4, biegnąc po wschodnich granicach działek nr 681, 683, 684/2, 685, 686/2, przecinając działki nr 690, 691, 692/4, 692/3.

po stronie południowej:
• przebiega między ulicami Bolesława Chrobrego, Kolejową, Słowackiego a Aleją Pokoju, przecinając działki nr 668/2, 670/2, 660, 653/1, 652, 636/2, 634/2, 633, 632, 618;
• biegnie wzdłuż północnej granicy drogi (działka nr 485) aż do cieku wodnego, następnie przecina działkę nr 486/3 i przebiega wzdłuż północnych granic działek nr 486/1, 484;
• biegnie między ulicami Ogrodową a Słubicką, przecinając działki nr 732/4, 731, łąki
i cieki wodne (działki nr 429, 428), a następnie działki nr 423/2, 421/6, 421/7, 420, 419, 272/1.

po stronie zachodniej:
• obejmuje teren pomiędzy ulicami Słubicką, Wrzosową a Zachodnią, biegnąc po wewnętrznej krawędzi ulicy Wrzosowej i zewnętrznej fragmentu ulicy Zachodniej, aż do ulicy Gronowskiej.

Wyżej opisane granice zostały zaznaczone na załącznikach graficznych nr 1 i 2 stanowiących integralną część niniejszego postanowienia.

2) „ochroną krajobrazową objęty zostaje ponadto teren położony w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony”. Zgodnie z obowiązującą stawą z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ww. obszar stanowi otoczenie zabytku. W rozumieniu art. 3 pkt. 15 tej ustawy: otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Granice otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Ośno Lubuskie zostały zaznaczone na załączniku graficznym nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia.


Uzasadnienie

Wnioskiem o znaku: BP.4041-1/10 z dnia 22.06.2010 r. Burmistrz Ośna Lubuskiego zwrócił się do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o weryfikację wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Ośno Lubuskie i o wytyczenie na mapie granic ochrony prawnej zabytku.
Dnia 02.09.2010 r., przy udziale przedstawiciela wnioskodawcy, Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, przeprowadził oględziny terenu objętego ochroną prawną (Protokół nr 133/2010). Natomiast dnia 13.10.2010 r. umożliwiono Stronom zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w toku prowadzącego postępowania. Wyjaśniając przebieg granic ochrony zabytkowego zespołu, wzięto pod uwagę treści orzeczeń i decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, załączniki graficzne stanowiące ich integralną cześć, dokumentację przechowywaną w zbiorach archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. oraz weryfikację przeprowadzoną w terenie.
Miasto Ośno Lubuskie jako zespół stanowi cenny zabytek urbanistyczny
o średniowiecznym rozplanowaniu. Układ miasta zachował cechy przestrzenne wykształcone w wyniku procesu historycznego w wiekach XIII i XIV, z podziałami parceli o proweniencji osiemnastowiecznej oraz ze zmianami urbanistycznymi dokonanymi w XIX w. Zachowany system średniowiecznych obwarowań miejskich należy do unikalnych przykładów architektury obronnej. Na terenie miasta znajduje się szereg ciekawych obiektów architektury sakralnej, mieszkalnej i budynków użyteczności publicznej, zachowały się ponadto zespoły starodrzewu oraz interesujące przykłady architektury sepulkralnej. Ze względu na posiadane historyczne wartości architektoniczne oraz przestrzenno-kompozycyjne, przedmiotowy układ urbanistyczny wpisany został do rejestru zabytków. W związku z powyższym, podlega on ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ze względu na ochronę wartości widokowych zabytku oraz jego ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wyznaczono wokół niego jednokilometrową strefę ochrony krajobrazowej.
Granice ochrony prawnej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Ośno Lubuskie wytyczono w oparciu o zapisy w decyzjach o wpisie do rejestru zabytków oraz na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Granice zespołu, wykreślone w powyższych dokumentach, zweryfikowano na podstawie oględzin zabytku. Wyżej wymienione granice zostały opisane w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia oraz naniesione na załącznikach graficznych.
Zgodnie z przepisem art. 113 § 2 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości, co do treści decyzji.
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy Stronom zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od jego dostarczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
1. Mapa w skali 1: 2000 z naniesionymi granicami układu urbanistycznego miasta Ośno Lubuskie;
2. Mapa w skali 1: 5000 z naniesionymi granicami układu urbanistycznego miasta Ośno Lubuskie wraz z otoczeniem w promieniu 1 km.

Otrzymują:
1. Burmistrz Ośna Lubuskiego, Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w Ośnie Lubuskim sposób.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice,
2. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
4. aa 4575, 4280, 4594, 7268, 8260

Opracował: mgr Edyta Szreder-Ślaska


Leave a Reply

Skip to content