ZARZĄDZENIE Nr 19/2010

ZARZĄDZENIE Nr 19/2010
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 04 października 2010 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 104 – 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.1 ) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Regulamin podaje się do wiadomości każdemu pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze za pośrednictwem specjalisty ds. kadr. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z Regulaminem pracy.
2. Specjalista ds. kadr zapoznaje z treścią Regulaminu nowo przyjętego pracownika przed jego przystąpieniem do pracy.
3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania postanowień Regulaminu pracy.
4. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
§ 3. Traci moc Zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 3/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content