LWKZ.3231-2/5-07 – INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zielona Góra, dnia 10.07.2007 r.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro na opracowanie dokumentacji zabytków nieruchomych i ruchomych- kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych oraz kart ewidencyjnych zabytków ruchomych z terenu województwa lubuskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 10 lipca 2007 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawarł:

1. umowę na wykonanie zadania nr 1- “Wykonanie 41 kompletów (tj. 82 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kościoły, pałace, dwory, położnych na terenie województwa lubuskiego” z firmą Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów- 100 i została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 1,


2. umowę na wykonanie zadania nr 3 – “Wykonanie 289 kompletów (tj. 867 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, położonych na terenie województwa lubuskiego” z firmą Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów- 100 i została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 3;

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania nr 2- “Wykonanie 326 kompletów (tj. 652 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kamienice, domy, budynki, położonych na terenie województwa lubuskiego”, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Leave a Reply

Skip to content