LWKZ.323-1/13-07 – INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Oznaczenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 34110000-1”, informuję, że w dniu 10 kwietnia 2007 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawarł umowę z firmą KOWALCZYK Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Opel, z/s 67-200 Głogów, Serby,ul. Główna 2, FILIA: 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 7a, dotyczącą wykonania ww. zamówienia.

Leave a Reply

Skip to content