LWKZ.3231-2/3-07 – INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 Zielona Góra, dnia 03.07.2007 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków w trybie w przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro na opracowanie dokumentacji zabytków nieruchomych i ruchomych- kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych oraz kart ewidencyjnych zabytków ruchomych z terenu województwa lubuskiego uprzejmie informuję, że:


1. wykonanie zadania nr 1- “Wykonanie 41 kompletów (tj. 82 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kościoły, pałace, dwory, położnych na terenie województwa lubuskiego” powierza się firmie Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów- 100 i została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 1,


UZASADNIENIE: Na wykonanie zadania nr 1 złożono dwie oferty:

– oferta nr 1, złożona przez firmę Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, opiewająca na kwotę netto: 36900 zł (brutto: 36900 zł), spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, znak: LWKZ.323-2/1-07, uzyskała 100 pkt.;

– oferta nr 2, złożona przez Konsorcjum “Dokumentacja Zabytków”, Lider: Katarzyna Kiełczowska, ul. Kościelna 4b/20, 68-130 Gozdnica, opiewająca na kwotę netto: 40 918 zł (brutto: 40 918 zł), spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, znak: LWKZ.323-2/1-07, uzyskała 90,18 pkt.; W związku z powyższym oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 1.

2. wykonanie zadania nr 3 – “Wykonanie 289 kompletów (tj. 867 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, położonych na terenie województwa lubuskiego”, powierza się firmie Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów- 100 i została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 3;


UZASADNIENIE: Na wykonanie zadania nr 3 złożono dwie oferty:


– oferta nr 1, złożona przez firmę Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA, Jacek Sawiński, al. Kasztanowa 31, 53-125 Wrocław, opiewająca na kwotę netto: 22542 zł (brutto: 22542 zł), spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, znak: LWKZ.323-2/1-07 uzyskała najwyższą liczbę punktów- 100;


– oferta nr 2, złożona przez Konsorcjum “Dokumentacja Zabytków Ruchomych 2007”, Lider: Katarzyna Kiełczowska, ul. Kościelna 4b/20, 68-130 Gozdnica, opiewająca na kwotę netto: 43 350 zł (brutto: 43 350 zł), spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, znak: LWKZ.323-2/1-07, uzyskała 52 pkt.
W związku z powyższym oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą złożoną w zadaniu nr 3.


3. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.) odrzucono ofertę nr 1 złożoną na wykonanie zadania nr 2 oraz unieważniono postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania nr 2- “Wykonanie 326 kompletów (tj. 652 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kamienice, domy, budynki, położonych na terenie województwa lubuskiego”, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE: Na wykonanie zadania nr 2 złożono jedną ofertę:

– oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum “Dokumentacja zabytków nieruchomych 2007”, Lider: Katarzyna Kiełczowska, ul. Kościelna 4b/20, 68-130 Gozdnica, opiewająca na kwotę netto: 221 680 zł (brutto: 221 680 zł), spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, znak: LWKZ.323-2/1-07; Na wykonanie zadania nr 2 wartość szacunkowa zamówienia została obliczona na kwotę 130 400 zł, natomiast złożona jedyna oferta opiewa na kwotę netto: 221 680 zł (brutto: 221 680 zł). Zamawiający, po zsumowaniu wartości zadań nr 1 i 3, które w sumie wynoszą 59 442 zł, jest w stanie przeznaczyć na wykonanie zadania nr 2 kwotę w wysokości 140558 zł, kwota ta jest niższa od wartości oferty nr 1 złożonej na wykonanie tego zadania o 81 122 zł. W związku z tym, iż kwota złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, oferta została odrzucona, a postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.).

Leave a Reply

Skip to content