LWKZ. 323-2/1-07 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:

“Opracowanie dokumentacji zabytków nieruchomych i ruchomych

– kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych oraz kart ewidencyjnych zabytków ruchomych z terenu województwa lubuskiego.”

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

www.lwkz.zgora.pl

wosozzg@post.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lwkz.zgora.pl

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie
w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty – koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH I NIERUCHOMYCH – DLA OBIEKTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zadanie nr 1 „Wykonanie 41 kompletów (tj. 82 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kościoły, pałace, dwory, położnych na terenie województwa lubuskiego”, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Zadanie nr 2 „Wykonanie 326 kompletów (tj. 652 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych- kamienice, domy, budynki, położonych na terenie województwa lubuskiego”, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Zadanie nr 3 „Wykonanie 289 kompletów (tj. 867 kart jednostkowych) kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, położonych na terenie województwa lubuskiego”, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Wykaz obiektów, dla których należy wykonać karty ewidencyjne, znajduje się w Załącznikach nr 1 – 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74113100-5 usługi w zakresie dokumentów

2. Opis przedmiotu zamówienia, dotyczącego zadania nr 1.

Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004 r., Nr 124, poz. 1305), instrukcją wypełniania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych I, będącej załącznikiem nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych I, będącej załącznikiem nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Karty te powinny być sporządzone na białym kartonie o gramaturze co najmniej 220 g/m², w formacie 21 cm x 30 cm, w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdego obiektu.

Kolorowe zdjęcia do karty w formacie od 7×10 cm do 9×13 cm, należy wykonać na błyszczącym papierze fotograficznym (nie dopuszcza się drukowania zdjęcia bezpośrednio na karcie, bez względu na technikę jego wykonania- cyfrową czy analogową).

Karta powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki (o ile to możliwe) na drukarce komputerowej, każdy egzemplarz osobno (nie dopuszcza się odbitek kserograficznych) oraz naklejone zdjęcia.

Wkładki należy wykorzystywać dwustronnie, przy czym jedna wkładka to jeden załącznik.

Kartę ewidencyjną zabytków nieruchomych wraz z załącznikami należy umieścić w przezroczystej kopercie tzw. koszulce, zbliżonej formatem do rozmiarów karty.

Karta musi być wykonana w sposób gwarantujący jej trwałość. W przypadku grubych kart grzbiet należy wzmocnić.

Karty powinny zawierać następujące informacje:

– podstawowe dane o obiekcie – określenie obiektu, adres, poprzednie nazwy miejscowości, numer Księgi Wieczystej i numer działki geodezyjnej, właściciel (z podaniem adresu), użytkownik (z podaniem adresu), numer rejestru zabytków, kubatura, powierzchnia, stan zachowania, przeznaczenie pierwotne i obecne;

– podział administracyjny obecny, a także przynależność administracyjną sprzed 1975 i 1999 roku,

– opis obiektu – sytuacja, materiał, konstrukcja i technika, sklepienia i stropy, konstrukcja więźby dachowej, rzut, bryła, pokrycie dachu, elewacje, wnętrza – elementy wyposażenia i wystroju z podaniem ich konstrukcji, formy oraz materiału ( podłogi, posadzki, schody, stolarka okienna, stolarka drzwiowa itd.) – ze wskazaniem elementów o wartościach zabytkowych wraz z ich datowaniem, instalacje;

– historię obiektu, czas powstania, autora, styl, informacje o pracach prowadzonych w obiekcie do chwili obecnej;

– prace budowlane i konserwatorskie przeprowadzone w obiekcie do chwili obecnej, ich przebieg i dokumentacja;

– stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

– najpilniejsze postulaty konserwatorskie

– kwerendę archiwalną i bibliografię, źródła ikonograficzne i fotografie dotyczące obiektu;

– wycinek mapy z zaznaczonym obiektem ( plan orientacyjny), plan najbliższego otoczenia zabytku ( plan sytuacyjny) , dokumentację pomiarową (rzut);

– zdjęcia obiektu – należy przewidzieć około 25 zdjęć na każdy obiekt;

Wykonawca w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. przedstawi Zamawiającemu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze pięć sztuk próbnych kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych (w formie papierowej), celem zweryfikowania poprawności ich wykonania z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu próbnych kart Wykonawca wykona stosowne poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie przedstawi próbne karty do weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po dokonaniu poprawek Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności regulowania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Opis przedmiotu zamówienia, dotyczącego zadania nr 2.

Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004 r., Nr 124, poz. 1305), instrukcją wypełniania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych II, będącej załącznikiem nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego II, umieszczonym w załączniku nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Karty te powinny być sporządzone na białym kartonie o gramaturze co najmniej 220 g/m², w formacie 21 cm x 30 cm, w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdego obiektu. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić kartę lub karty dodatkowe, tzw. wkładkę. Wkładki należy wykorzystywać dwustronnie, przy czym jedna wkładka to jeden załącznik.

Kolorowe zdjęcia do karty w formacie od 7 cm x10 cm do 9 cmx13 cm, należy wykonać na błyszczącym papierze fotograficznym (nie dopuszcza się drukowania zdjęcia bezpośrednio na karcie, bez względu na technikę jego wykonania- cyfrową czy analogową).

Karta powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki (o ile to możliwe) na drukarce komputerowej, każdy egzemplarz osobno (nie dopuszcza się odbitek kserograficznych) oraz naklejone zdjęcia.

Kartę ewidencyjną zabytków nieruchomych wraz z załącznikami należy umieścić w przezroczystej kopercie tzw. koszulce, zbliżonej formatem do rozmiarów karty.

Karty powinny zawierać następujące informacje:

– podstawowe dane o obiekcie – określenie obiektu, czas powstania, funkcja obecna i pierwotna, adres, poprzednie nazwy miejscowości, numer działki geodezyjnej, poprzednie nazwy miejscowości, właściciel (z podaniem adresu), użytkownik (z podaniem adresu), forma ochrony (podanie numeru rejestru zabytków), kubatura, powierzchnia, stan zachowania, postulaty konserwatorskie;

– obecny podział administracyjny (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

– opis obiektu – sytuacja, układ przestrzenny, styl, architektura: materiał, konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, układ i funkcja wnętrza;

– wyposażenie i wystrój wnętrz: elementy wyposażenia i wystroju z podaniem ich konstrukcji, formy oraz materiału ( podłogi, posadzki, schody, stolarka okienna, stolarka drzwiowa) – ze wskazaniem elementów o wartościach zabytkowych wraz z ich datowaniem;

– dokumentację pomiarową, plan sytuacyjny i orientacyjny;

– zdjęcia obiektu – należy przewidzieć od 5 do 9 zdjęć na każdy obiekt.

Wykonawca w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. przedstawi Zamawiającemu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dziesięć sztuk próbnych kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych (w formie papierowej), celem zweryfikowania poprawności ich wykonania z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu próbnych kart Wykonawca wykona stosowne poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie przedstawi próbne karty do weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po dokonaniu poprawek Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności regulowania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Opis przedmiotu zamówienia, dotyczącego zadania nr 3.

Karty ewidencyjne zabytków ruchomych, dla obiektów wymienionych w załączniku nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004 r., Nr 124, poz. 1305), instrukcją opracowywania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, stanowiącej załącznik nr 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem karty ewidencyjnej zabytków ruchomych, umieszczonym w załączniku nr 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Karty te powinny być sporządzone na białym kartonie o gramaturze co najmniej 220 g/m², w formacie 21 cm x30 cm, w trzech identycznych egzemplarzach dla każdego obiektu.

Kolorowe zdjęcia do karty w formacie od 7 cm x10 cm do 9 cm x 13 cm, należy wykonać na błyszczącym papierze fotograficznym (nie dopuszcza się drukowania zdjęcia bezpośrednio na karcie, bez względu na technikę jego wykonania- cyfrową czy analogową), w uzasadnionych przypadkach należy wykonać dodatkowe zdjęcia, i umieścić je na odwrocie karty lub na karcie dodatkowej.

Karta powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki (o ile to możliwe) na drukarce komputerowej, każdy egzemplarz osobno (nie dopuszcza się odbitek kserograficznych) oraz naklejone zdjęcia.

Kartę ewidencyjną zabytków ruchomych wraz załącznikami należy umieścić w przezroczystej kopercie tzw. koszulce, zbliżonej formatem do rozmiarów karty.

Karty ewidencyjne zabytków ruchomych powinny zawierać następujące informacje:

– podstawowe dane o obiekcie – określenie obiektu, nazwę miejscowości, gminy, powiatu oraz województwa, miejsce przechowywania (należy wymienić nazwę pierwotną budynku, w którym znajduje się ewidencjonowany obiekt), właściciel (z podaniem adresu), numer rejestru zabytków;

– opis obiektu – należy możliwie dokładnie wyliczyć w sposób precyzyjny takie cechy jak kształt i kompozycja całości oraz te elementy, które stanowią o strukturze formalnej i ikonograficznej danego dzieła sztuki; należy określić ornamentykę, kolorystykę i inne istotne elementy, z położeniem nacisku na te, które niewidoczne są na zdjęciu, należy wpisać czy obiekt jest sygnowany, w jaki sposób i gdzie; znaki złotnicze należy odwzorować, sygnatury i napisy na umieszczone na zabytkach należy cytować in extenso; napisy majuskułowe należy pisać wersalikami; nie należy naśladować oryginalnego rozmieszczenia napisu, lecz podać go w ciągu, oznaczając końce wierszy pionowymi kreskami, – herby należy określić imieniem własnym lub dokładnie opisać;

– historię obiektu, czas powstania, autora, styl, ocena stanu zachowania i potrzeb konserwatorskich, informacje o pracach konserwatorskich prowadzonych w obiekcie do czasów obecnych ;

– akta archiwalne i bibliografię oraz ikonografię dotyczącą obiektu;

– zdjęcia obiektu – należy przewidzieć przynajmniej 1 zdjęcie na każdy obiekt; w uzasadnionych przypadkach należy wykonać zdjęcie lub zdjęcia dodatkowe;

Wykonawca w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. przedstawi Zamawiającemu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dziesięć sztuk próbnych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych (w formie papierowej), celem zweryfikowania poprawności ich wykonania z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu próbnych kart Wykonawca wykona stosowne poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie przedstawi próbne karty do weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po dokonaniu poprawek Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności regulowania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych oraz karty ewidencyjne zabytków ruchomych należy wykonać w formie papierowej oraz elektronicznej (tekst karty w formie plików tekstowych, wraz z dokumentacją fotograficzną należy dostarczyć na szczegółowo opisanej płycie CD).

6. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, które uniemożliwią wykonanie karty lub kart ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2, 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zamiennych obiektów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z zapisem art. 83 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmujących swym przedmiotem jedno z zadań wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno, dwa lub wszystkie zadania.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Zadanie nr 1 należy wykonać do dnia 30.10.2007 r.

2. Zadanie nr 2 należy wykonać do dnia 30.10.2007 r.

3. Zadanie nr 3 należy wykonać do dnia 30.10.2007 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. (Karty ewidencyjne zabytków mogą wykonywać osoby posiadające wykształcenie wyższe, tytuł magistra w zakresie: historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, konserwacji dzieł sztuki, muzealnictwa, architektury; w tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów ukończenia wyższych studiów na ww. kierunkach dla osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu);

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.);

5) w celu potwierdzenia warunku zawartego w pkt. VII. 1.2) Wykonawca przedstawi referencje, rekomendacje, opinię itp., potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, będących przedmiotem zamówienia.

2. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy- oddzielny dla każdego zadania; wraz z kompletem załączników, wzór formularza ofertowego został umieszczony w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

3) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy tylko podmiotów występujących wspólnie),

4) w przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, podmioty te muszą dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie tego Zamówienia, do wystawienia faktury VAT w imieniu tych podmiotów oraz do odbioru wynagrodzenia za wykonane zadanie,

5) wypełniony i podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 11, 12 lub 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oddzielnie dla każdego zadania,

6) pkt. 2 i 3 nie dotyczy osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, zamierzających wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę o dzieło, wymagane jest wówczas oświadczenie Wykonawcy, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i że zamierza wykonać przedmiot zamówienia jako osoba fizyczna nie prowadząca takiej działalności w oparciu o umowę o dzieło.

7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia wyższych studiów z tytułem magistra na kierunkach: historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, konserwacji dzieł sztuki, muzealnictwa, architektury dla osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu,

8) referencje, rekomendacje, opinie itp., potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, będących przedmiotem zamówienia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

punktację za cenę oblicza się poprzez wzór:

cena najniższa x 100 = ilość punktów dla oferty

cena badana.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100

2.Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert na każde zadanie osobno.

3. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2007 r. do godziny 1000

XI. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lwkz.zgora.pl

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert, w obecności przybyłych osób nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 7 dnia 11 czerwca 2007 r. o godzinie 1015.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Barbara Bielinis-Kopeć

Ww. ogłoszenie zostało umieszczone na stronie Portalu UZP w dniu 21.05.2007 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: 


Ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na Portalu UZP w dniu 21.05.2007 r.
(ostatnia aktualizacja 21.05.2007 r.)

(ostatnia aktualizacja 05.06.2007 r.)

Leave a Reply

Skip to content