LWKZ.323-1/12-07 – INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zielona Góra, dnia 03.04.2007 r.

INFORMACJA O WYNKIU PRZETARGU


Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Oznaczenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 34110000-1″, informuję, że powierza się wykonanie ww. zamówienia firmie KOWALCZYK Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Opel, z/s 67 – 200 Głogów, Serby, ul. Główna 2, FILIA: 65 – 722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 7a, która złożyła najkorzystniejszą ofertę

Leave a Reply

Skip to content