LWKZ. 323-1/1-07 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zielona Góra, dnia 19 marca 2007 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:


Dostawy samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra www.lwkz.zgora.pl wosozzg@post.pl

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lwkz.zgora.pl
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty – koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do parametrów technicznych i wyposażenia samochodu :
a) fabrycznie nowy samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2006 r.,

b)nadwozie :
– typu hatback
– 5 -cio drzwiowe,
– pięcioosobowe.
– pojemność bagażnika z nałożoną osłoną przestrzeni bagażowej minimum 380 litrów
– rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 mm

c)silnik :
– benzynowy
– pojemność minimum 1 400 cm3,
– moc minimum 90 kM
– zużycie paliwa (cykl mieszany) – maksimum 6,3 l/100km,

d)Manualna skrzynia biegów (minimum 5 stopni + wsteczny),

e)Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo:
– system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
– poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów (minimum 4),
– reflektory przeciwmgłowe,
– trzecie światło “STOP”
– wspomaganie i regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
– hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

f)wyposażenie uwzględniające funkcjonalność:
– klimatyzacja
– radio CD sterowane elektronicznie z kierownicy
– komputer pokładowy sterowany elektronicznie z kierownicy
– elektryczne i ogrzewana lusterka zewnętrzne
– elektryczne szyby przednie
– felgi strukturalne min. 16’
– podłokietnik fotela kierowcy
– pełnowymiarowe koło zapasowe

g)zabezpieczenie przed kradzieżą:
– immobilizer,
– centralny zamek.

h)gwarancja:
– minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
– perforacja blacharki minimum 12 lat

i)wyposażenie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami: apteczka, trójkąt, gaśnica.

j)preferowany czerwony kolor nadwozia

k)serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj (stacje serwisowe na terenie całego kraju).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Oznaczenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 34110000-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 15 kwietnia 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późn. zm.):

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryteriumWaga
Cena 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2007 r. do godziny 10.00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lwkz.zgora.pl

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie ofert, w obecności przybyłych osób nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 7 dnia 28 marca 2007 r. o godzinie 1015.

13) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Barbara Bielinis – Kopeć 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na Portalu UZP w dniu 18.05.2007 r.

(ostatnia aktualizacja 18.05.2007 r.)

Leave a Reply

Skip to content