LWKZ.ELic.323-2/2-06 – Przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1993 decyzją z dnia 20.02.1974 r.

Zielona Góra 19.09.2006 r.

LWKZ.ELic.323-2/2-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra ogłasza przetarg nieograniczony na następujące zamówienie publiczne:

Przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1993 decyzją z dnia 20.02.1974 r. tj. kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze, położonej na dz. ewid. nr 347 obejmujących: konserwację ścian i posadzek piwnicznych budynku wraz z wykonaniem izolacji wg technologii Remmersa, wymianę stolarki okiennej drewnianej piwnicy (2 sztuki), modernizację pomieszczenia magazynowego na poddaszu, wymianę stolarki okiennej poddasza (wole oko), przygotowanie i malowanie ścian elewacyjnych budynku, renowację detalu architektonicznego oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne

Dokładne dane o przedmiocie zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest dostępna w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego: www.lwkz.zgora.pl.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych i złożą w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: mgr Kamila Domagalska

mgr Elżbieta Liczner

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 dnia 4 października 2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.30 w dniu 4 października 2006 r.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się zawierania umów ramowych.

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. 

Leave a Reply

Skip to content