LWKZ.ELic.3231-3/4-06 – INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych, obejmujące remont piwnic, częściową wymianę stolarki okiennej poddasza i piwnic oraz remont elewacji w budynku- siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1993 decyzją z dnia 20.02.1974 r. tj. kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze, położonej na dz. ewid. nr 347”, informuję, że powierza się wykonanie ww. zamówienia Zakładowi Remontowo-Budowlanemu GORBACZ, z siedzibą przy ul. Zimna 5, 65-707 Zielona Góra, którego właścicielem jest Pan Eryk Gorbacz. W terminie przewidzianym do składania ofert na prowadzone ww. postępowanie przetargowe tj. do dnia 2 listopada 2006 r. do godz. 12.00 została złożona jedna oferta przez Zakładowi Remontowo-Budowlanemu GORBACZ, z siedzibą przy ul. Zimna 5, 65-707 Zielona Góra. Oferta ta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Wartość zamówienia wyliczona przez Wykonawcę na wykonanie ww. zadania nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 i została uznana za najkorzystniejszą ofertę.

Leave a Reply

Skip to content