RZD.ELic.3231-2/4-06 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń i modernizację budynku przy ul. Kopernika 1 położonego na działce ewid. nr 347 w Zielonej Górze. 

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Zielona Góra, 13.10.2006 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

tel. 324 73 90, 324 74 11 fax 325 37 45

wosozzg@post.pl

RZD.ELic.3231-2/4-06

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń i modernizację budynku przy ul. Kopernika 1 położonego na działce ewid. nr 347 w Zielonej Górze.

Uzasadnienie

W dniu 19.09.2006 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, nr OWP/2006/09/19-1136332, znak: LWKZ.ELic.323-2/2-06 na adaptację pomieszczeń i modernizację budynku przy ul. Kopernika 1 położonego na działce ewid. nr 347 w Zielonej Górze. W dniu 04.10.2006 r. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na ww. zamówienie. Ww. postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Leave a Reply

Skip to content