Zarządzenie nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie §9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§1

1. Włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić na wniosek właściciela pojazdu bądź za jego zgodą.

2. Każdy pojazd objęty wnioskiem o ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lub działającego z jego upoważnienia Kierownika Delegatury na podstawie kryteriów ujętych w § 2 zarządzenia.

§2

1. Podczas dokonywania oceny podstaw włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, uwzględnia się następujące kryteria: 

1) wiek metrykalny pojazdu powinien wynosić co najmniej 40 lat;

2) model lub typ nie jest produkowany co najmniej od 20 lat;

3) stan pojazdu powinien być oryginalny bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego i silnika (minimum 75% zachowanych części oryginalnych w tym głównych podzespołów);

4) samochód wyścigowy, który został zaprojektowany, zbudowany i wykorzystany wyłącznie do zawodów i osiągnął znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach;

5) pojazd, który posiada co najmniej 30 lat, ale mniej niż 40 lat, jeśli brał udział w wydarzeniu historycznym, lub jest egzemplarzem unikatowym z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinien charakteryzować się dodatkowo przynajmniej dwoma z niżej wymienionych cech:

a) ilość wyprodukowanych modeli;

b) rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym;

c) unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu;

d) składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych dokumentów;

e) dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

f) jest powiązany z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osiągnięciami sportowymi;

g) użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne;

h) zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;

i) posiada dane dotyczące projektantów, konstruktorów, wytwórcy, wcześniejszych właścicieli;

j) posiada dane dotyczące cech technicznych obiektu, konstrukcji i budowy, rodzaju napędu i sterowania oraz materiału i techniki wykonania.

2. Podczas dokonywania oceny podstaw włączenia kolekcji pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, uwzględnia się następujące kryteria:

1) kolekcję stanowi zbiór co najmniej trzech pojazdów w wieku 30 lat i starszych i nie produkowanych od lat 15 (w modelu), gromadzonych według jasno określonych zasad;

2) kolekcję będzie można powiększyć o pojazd unikatowy młodszy niż 30 lat pod warunkiem, że pojazd nie jest produkowany od 15 lat (w modelu) oraz:

a) pojazd ten musi spełniać kryteria według których gromadzona jest kolekcja (być zgodny z jej charakterystyką);

b) pojazd ten musi posiadać minimum 75%zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły);

c) wartość kolekcjonerska takiego pojazdu musi być zweryfikowana przez dwóch niezależnych rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej;

d) pojazd musi spełniać kryteria i cechy pojazdu zabytkowego powyżej wymienione.

§3

1. Wzór wniosku o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, opracowaną ściśle według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz „Instrukcji opracowywania kart ewidencyjnych zabytków techniki”, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa 2011 r.,

2) opinię rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych.

§4

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza kartę ewidencyjną pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków i zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie odrębnym pismem.

§5

1. Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2023 roku.

RZD.5133.15.2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KLIKNIJ TUTAJ

Skan zarządzenia nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF] KLIKNIJ TUTAJ

Skip to content