Zarządzenie nr 3/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie włączenia kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały następujące karty ewidencyjne:

  Lp.    Nazwa obiektu  Miejscowość  Adres
1zespół linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Zasieki, na terenie województwa lubuskiego na odcinku Wschowa – Stare Drzewce
i Przecław Szprotawski – Zasieki/ Granica Państwa
Wschowa, Stare Drzewce, Przecław Szprotawski, Niegosławice, Dzikowice, Szprotawa, Bukowina Bobrzańska, Żagań, Marszów, Żary, Sieniawa Żarska, Lipinki Łużyckie, Tuplice Dębinka, Tuplice, Myszków, Zasiekilinia kolejowa nr 14 od km 254,75 (Wschowa) do km 389,08 (Zasieki – granica państwa)
2aleja kasztanowcówChełm Żarskidroga wojewódzka nr 289 ul. Przemysłowa, dług. 0,6 km, działka nr 135
3aleja lipowo-klonowaChociczdroga gminna, posesja Straży Pożarnej, Chocicz 44a-b, dług. 0,35 km, działka nr 89/2, 88, 579  
4aleja topolowo-klonowaChocimekdroga powiatowa 1127F, dług. 1,05 km, działka nr 1094
5aleja topolowaChocimekdroga powiatowa 1127F, dług. 2,1 km, działka nr 187/2, 508/3, 508/1
6szpaler dębowyDąbrowadroga gminna, dług. 0,18 km, działka nr 157
7aleja klonowaGozdno, Górzyndroga wojewódzka nr 287, dług. 1,2 km, działka nr 1035
8aleja drzewGórzyn, Grabkówdroga powiatowa 1129F, dług. 2,1 km, działka nr 1059
9aleja dębówLubskoul. Dębowa, dług. 0,3 km, działka nr 126, 133
10aleja dębowaLubskoul. Zieleniecka, kanał wodny (pożarowy), dług. 0,35 km, działka nr 185/4
11aleja dębowo-kasztanowcowaStara Woda, Małowicedroga gminna, dług. ok. 1,0 km, działka nr 14/4, 70, 59, 71, 332, 187/1
12trafostacjaMierkówdziałka nr 57/1 (obręb 0011 Mierków)
13dawny cmentarzKrólówprzy polnej drodze prowadzącej w kierunku Jagłowic, działka nr 240/4
14kościół staroluterańskiWschowaul. Polna 4, działka nr 995/3
15wiadukt kolejowySmolno Wielkielinia kolejowa nr 357, działka nr 61/1
16most kolejowySmolno Wielkielinia kolejowa nr 357, działka nr 60, 61/1, 61/8

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c oraz pkt. 3 lit. b, c, e, f, g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, zespoły budowlane, obiekty techniki, cmentarze oraz inne formy zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.16.2023

Skip to content