RZD.5133.102.2022[1] – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. (t.j. Dz.U. z 201 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego – Bożnów 19 (AZP 69-12/20) – cmentarzyska kultury łużyckich pól popielnicowych z okresu halsztackiego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 586/10, 586/9, 586/8, 586/7, 586/6, 586/11, 586/22, 586/21, 586/20, 586/15, 586/14, 586/13, 586/19, 828, 876, 587/1, 587/2, 588, 589/4, 589/3, 589/2, 589/1, 589/5, 812/1, 503/1, 500/3, 500/2, 813, 586/18 w obr. 0011 Bożnów, gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie.

Skip to content