Zarządzenie nr 6/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.105.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  Lp.    Nazwa obiektu  Nr rej.  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1PocztaL-858/AZielona GóraZielona Górapl. Pocztowy 175  obr. 0030
2Budynek mieszkalnyL-859/AZielona GóraZielona Górapl. Matejki 7225/6 obr.  0018
3Budynek dawnej ewangelickiej szkoły ludowej dla chłopców (tzw. Pestalozzi-Schule), ob. budynek zespołu szkół ogólnokształcących im. Stefana BanachaL-697/AŻagańŻagańul. Plac Orląt Lwowskich 42443
4Budynek mieszkalny  L-727/AŚwiebodzinŚwiebodzinul. Kawaleryjska 10453/27
5Budynek mieszkalny  L-786/AŚwiebodzinŚwiebodzinul. Sukiennicza 28124/9
6Budynek mieszkalny  L-724/AŚwiebodzinŚwiebodzinul. Sukiennicza 30124/1
7Budynek mieszkalny  L-784/ALubskoLubskoal. Wojska Polskiego 4391
Skip to content