Zarządzenie nr 15/2022 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2023-2024 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zielona Góra, 24.10.2022 r.

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 840) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Mając na względzie ocenę zagrożeń w stosunku do zabytków woj. lubuskiego, ustala się następujące priorytety w wyborze zadań, na które udzielane będą dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

  1. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach uznanych za pomniki historii,
  2. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianych zabytków nieruchomych oraz zabytków ruchomych (w szczególności empory, meble, stolarka),
  3. prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy zabytkach ruchomych o wysokich wartościach historycznych, artystycznych lub naukowych,
  4. prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach zdobniczych stanowiących wystrój zabytków nieruchomych o wysokich wartościach, historycznych, artystycznych lub naukowych,
  5. zabezpieczenie przed włamaniem i wandalizmem obiektów, w których przechowywane są cenne zabytki ruchome,
  6. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy średniowiecznych i renesansowych zabytkach nieruchomych i ruchomych mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie ich substancji,
  7. prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziełach znanych artystów i warsztatów mających szczególne znaczenie dla historii i kultury regionu.

2. Przy ocenie wniosków o udzielenie dotacji dodatkowy punkt będą otrzymywać zadania realizowane w zabytkach, dla których obowiązuje aktualny, zatwierdzony plan ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

§ 2. Do przestrzegania ustaleń niniejszego zarządzenia zobowiązuje się członków komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 4/2019 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2019-2022 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LWKZ.110.15.2022

Skip to content