OBWIESZCZENIE – RZD.5133.123.2021[2]

OBWIESZCZENIE

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego Żagań 1 (AZP 68-12/33), gmina o statusie miejskim Żagań, powiat żagański

Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 710) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego Żagań 1 (AZP 68-12/33), tj. cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 01.09.1969 r. pod numerem 174/Ar, a także cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza zlokalizowane w Żaganiu, gmina o statusie miejskim Żagań, powiat żagański.

Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiło z dniem 23.08.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

– załącznik do obwieszczenia

a/a (6549), Krzysztof Olszak, Marcin Kosowicz

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.08.2021 r. znak: RZD.5133.123.2021[2]

Skip to content