Zawiadomienie o sporządzeniu nowych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie § 15 ust. 1  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. – Dz.U. z 2021, poz. 56) uprzejmie informuje o sporządzeniu nowych kart ewidencyjnych dla dwóch zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków pod nr L-B-30 poz. 42 i 43.

Zgodnie z treścią § 14a ust. 1 i 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym danych zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wojewódzki konserwator zabytków sporządza nową kartę ewidencyjną zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Pierwotną kartę ewidencyjną zabytku pozostawia się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, łącząc ją trwale z nową kartą ewidencyjną zabytku.

Skip to content