OBWIESZCZENIE – ZN.5142.132.2021[mSul]-3

Zielona Góra, dn. 04.08.2021 r.

LUBUSKI  WOJEWÓDZKI  KONSERWATOR  ZABYTKÓW

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

ZN.5142.132.2021 [mSul]-3    

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie

przyłączy telekomunikacyjnych na terenie dz. o nr ewid.: 500/2, 135, 138, 148 oraz 149 obręb 0001 Sulechów do budynków mieszkalnych przy: ul. Koszarowej 6,  ul. Pułaskiego 23-24,  a także Żwirki i Wigury 9, 11 i 12 w Sulechowie.

D  E  C  Y  Z  J  A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Orange Polska S.A. zs. w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jakuba Szkutnika,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych na terenie ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno–krajobrazowego Sulechowa pod nr 58 i 2164, polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych na terenie dz. o nr ewid.: 500/2, 135, 138, 148 oraz 149 obręb 0001 Sulechów do budynków mieszkalnych przy: ul. Koszarowej 6, ul. Pułaskiego 23-24, a także Żwirki i Wigury 9, 11 i 12 w Sulechowie, zgodnie z przedłożoną do uzgodnienia dokumentacją opracowaną przez mgr inż. Zofię Śliwińską.  

Termin ważności pozwolenia – 31 grudzień 2026 roku.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejszą decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następujących obowiązków:

 • niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków
  o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • przestrzeganiu zapisów art. 32 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym: 1. kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (dotyczy także historycznych nawierzchni), jest obowiązany:
 • wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 • zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 • niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż  w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

u z a s a d n i e n i e

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Pana Jakuba Szkutnika działającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w  imieniu i na rzecz inwestora tj.  Orange Polska S.A. zs. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych na terenie dz. o nr ewid.: 500/2, 135, 138, 148 oraz 149 obręb 0001 Sulechów do budynków mieszkalnych przy: ul. Koszarowej 6, ul. Pułaskiego 23-24, a także Żwirki i Wigury 9, 11 i 12 w Sulechowie.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia sprawy wynikają z faktu, iż  działki wskazane we wniosku zlokalizowane są  na terenie strefy ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechowa pod  nr 58 z dn. 07.09.1957r. i 2164  z dn. 31.01.1975r., w związku z powyższym obszar ten podlega ochronie prawnej, stosownie  do treści art. 6 ust 1 pkt. 1 lit b., art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że planowane prace nie będą miały negatywnego wpływu na wartości ekspozycyjne zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechowa. Budowa przyłączy telekomunikacyjnych nie budzi zastrzeżeń  ze stanowiska konserwatorskiego. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań  do wydania pozwolenia na ww. roboty budowlane.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że:

 1. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. postępowanie w sprawie wydane pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne,                   w szczególności ustawę z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1740);
 4. pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021, poz.81 ze zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować: na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl bądź faksem nr 68 325 37 45.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna  z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi
w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Otrzymuje:

1. Adresat; na adres pełnomocnika: Pan Jakub Szkutnik wraz z 1 egz. proj. bud.;

TP TELTECH Sp. z o.o., ul. Modra 35/206, 54-151 Wrocław;

2. Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów;

3.Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (7740, 4134), opra.: K.Koz. 04.08.2021 r.  

Dokonano opłaty skarbowej w wysokości 82 zł

Tytułem wydania pozwolenia i 17 zł za pełnomocnictwo 

na rachunek Urzędu Miasta w Zielonej Górze w dn. 15.04..2021r.

inspektor ochrony zabytków Katarzyna Kozłowska

Skip to content