ZARZĄDZENIE NR 8/2021[WEZ] LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

RZD-G.5140.7.2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) oraz § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

Z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączona została karta ewidencyjna zabytku nieruchomego z terenu województwa lubuskiego – obory nr 2 z dawnego zespołu folwarcznego, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64/20 w miejscowości Policko, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), kartę ewidencyjną nieruchomości, która przestała być zabytkiem, wyłącza się z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz przechowuje się w archiwum zakładowym wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Przed wyłączeniem ww. karty z wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej wyłączenia z tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.

Pełne zarządzenie

Skip to content