ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

Zielona Góra, 21.07.2021

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45

www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka

RZD.5133.127.2021[1]

ZAWIADOMIENIE

O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – strzelnicy położonej przy ul. Piastowskiej w Żarach, gmina o statusie miejskim Żary, powiat żarski, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 33/33 obręb 0001.

Skip to content