O B W I E S Z C Z E N I E – ZN.5142.188.2021

L UBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dn. 23.06.2021 r.

ZN.5142.188.2021 [mSul]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie przyłączy telekomunikacyjnych doziemnych wraz z przepustem do budynków oraz przyłączy napowietrznych na terenie dz. o nr ewid.: 74/1, 6/65, 6/29, 6/10 obręb 0002 Sulechów i 255/2, 250 oraz 309 obręb 0001 Sulechów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Orange Polska S.A. zs. w Warszawie reprezentowaną przez Panią Zofię Śliwińską,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych na terenie ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno–krajobrazowego Sulechowa pod nr 58 i 2164, polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych doziemnych wraz z przepustem do budynków oraz przyłączy napowietrznych na terenie dz. o nr ewid.: 74/1, 6/65, 6/29, 6/10 obręb 0002 Sulechów i 255/2, 250 oraz 309 obręb 0001 Sulechów, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Zofię Śliwińską w listopadzie 2020 r.

Termin ważności pozwolenia – 31 grudzień 2026 roku.

Na podstawie §  13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejszą decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następujących obowiązków:

 • zabezpieczenia drzew, w sąsiedztwie których będą prowadzone prace wg ogólnie przyjętych norm, zasad i przepisów prawa – obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami (art. 22 ustawy Prawo budowlane),
 • prowadzenia prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody)
 • niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków
  o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • przestrzeganiu zapisów art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym:

1. kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

 1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Burmistrz jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3. .

u z a s a d n i e n i e

W dn. 26.05.2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Pani Zofii Śliwińskiej działającej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz inwestora tj. Orange Polska S.A. zs. w Warszawie w sprawie przywrócenia termin postępowania administracyjnegow sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych doziemnych wraz z przepustem do budynków oraz przyłączy napowietrznych w obrębie: ul. Przemysłowej i ul. Dąbrowskiego w Sulechowie.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia sprawy wynikają z faktu, iż działki wskazane we wniosku zlokalizowane są na terenie ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Babimost pod nr 2177 z dn. 31.03.1975 r. i 88 z dn. 16.04.1958 r., związku z powyższym teren podlega ochronie prawnej, stosownie do treści art. 6 ust 1 pkt. 1 lit b., art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że planowane prace nie będą miały negatywnego wpływu na wartości ekspozycyjne zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechowa. Zakres opracowania obejmuję budowę przyłączy telekomunikacyjnych doziemnych wraz z przepustem do budynków oraz przyłączy napowietrznych na terenie dz. o nr ewid.: 74/1, 6/65, 6/29, 6/10 obręb 0002 Sulechów i 255/2, 250 oraz 309 obręb 0001 Sulechów, które zlokalizowane są w obrębie: ul. Przemysłowej i ul. Dąbrowskiego w Sulechowie. Ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane są drzewa, ustalono konieczność podjęcia innych działań, celem właściwego prowadzenia prac, zgodnie z zasadami ochrony zabytków, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzając dodatkowe warunki obejmujące m.in. zabezpieczenie drzew, w sąsiedztwie których będą prowadzone prace. Do wprowadzenia warunków w decyzji upoważniają konserwatora zabytków m.in. przepisy wyżej cyt. Rozporządzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r., a także zapisy 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieżenie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, a także z art. 36 ust. 2a i ust. 3, zgodnie z którymi pozwolenia mogą określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Ponadto na ww. działkach nie występują stanowiska archeologiczne. Teren planowanej inwestycji stanowi droga asfaltowa nie posiadająca nawierzchni historycznej. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań do wydania pozwolenia na ww. roboty budowlane. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że:

 1. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. postępowanie w sprawie wydane pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności ustawę z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1740);
 4. pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021, poz.81 ze zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować: na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl bądź faksem nr 68 325 37 45.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi
w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Otrzymuje:

1. 1. Adresat; na adres pełnomocnika: Pani Zofia Śliwińska wraz z 2 egz. proj. zagospodarowania terenu;

TP TELTECH Sp. z o.o., ul. Modra 35/206, 54-151 Wrocław;

2. Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów;

3.Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (5989), opra.: K.Koz. 23.06.2021 r.

Skip to content