O B W I E S Z C Z E N I E – ZN.5142.187.2021

L UBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dn. 22.06.2021 r.

ZN.5142.187.2021 [mSul]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie

sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na dz. o nr ewid.: 511/6, 614, 615/9, 615/10, 615/12, 615/21 obręb 0001 Sulechów.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Enea Operator Sp. z o.o. zs. w Poznaniu, reprezentowaną przez Pana Dawida Furmaniaka,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych na terenie ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno–krajobrazowego Sulechowa pod nr 58 i 2164, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na dz. o nr ewid.: 511/6, 614, 615/9, 615/10, 615/12, 615/21 obręb 0001 Sulechów.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa pn.: „Sieć elektroenergetyczna 0,4 kV opracowana przez mgr inż. Dawida Furmaniaka, w maju 2021 r.

Termin ważności pozwolenia – 31 grudzień 2026 roku.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejszą decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następujących obowiązków:

 • niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków
  o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • przestrzeganiu zapisów art. 32 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym: 1. kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (dotyczy także historycznych nawierzchni), jest obowiązany:
 1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

u z a s a d n i e n i e

W dn. 26.05.2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Pana Dawida Furmaniaka przedstawiciela NEVTECH z/s w Rostarzewie, działając zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz inwestora tj.: Enea Operator Sp. z o.o. zs. w Poznaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na dz. o nr ewid.: 511/6, 614, 615/9, 615/10, 615/12, 615/21 obręb 0001 Sulechów.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia sprawy wynikają z faktu, iż działki wskazane we wniosku zlokalizowane są na terenie ochrony krajobrazowej, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost pod nr 2177 z dn. 31.03.1975 r. i 88 z dn. 16.04.1958 r., związku z powyższym teren podlega ochronie prawnej, stosownie do treści art. 6 ust 1 pkt. 1 lit b., art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że planowane prace polegać będą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na potrzeby zasilenia w energię elektryczną zabudowy mieszkaniowej. Parametry zawarte w przedłożonym do uzgodnienia projekcie są zgodne z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił korzystając z możliwości milczącego uzgodnienia w dn. 24.03.2021 r. (ZN.5142.53.2021 [mSul]). W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań do wydania pozwolenia na ww. roboty budowlane.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że:

 1. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. postępowanie w sprawie wydane pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności ustawę z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1740);
 4. pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021, poz.81 ze zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować: na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl bądź faksem nr 68 325 37 45.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi
w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Otrzymuje:

1. Enea Operator Sp. z. o.o., na adres pełnomocnika: Pan Dawid Furmaniak wraz z 1 egz. proj. bud.;

Nevtech Dawid Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

2. Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów;

3.Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (5925), opra.: K.Koz. 23.06.2021 r.

Skip to content