O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

Zielona Góra, 12.01.2016 r.

ZN.5142.37.2015 [mKOd-1]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. – Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21.12.2015 r. znak: IR.III.6733.25.2015.AW (data wpływu: 30.12.2015 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102
i 2179).

Uzasadnienie

     Dnia 30.12.2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4.
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r. Ponadto inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie parku miejskiego – „1000- lecia”, ujętego w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 1 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestru zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli w tym przypadku przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zagospodarowania zakłócającego jego ekspozycję i walory.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem. Ze względu na obecność starodrzewia w obrębie planowanej inwestycji w treści decyzji zawarto stosowne przepisy dotyczące ochrony zieleni.
   W   ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zespół urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia tego terenu.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Gmina Krosno Odrzańskie na ręce pełnomocnika: Andrzej Makaryk Biuro Usług Inwestycyjnych „BGWprojekt” Andrzej Makaryk, zam. ul. Kresowa 8a, 66-130, na adres siedziby firmy – Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2, 66-100 Sulechów
3. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim sposób zwyczajowo przyjęty.

aa. (11235) oprac. B. Czechowska 12.01.2015. r.

Skip to content