ZARZĄDZENIE NR 8/2021

LWKZ.110.8.2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 21 oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.

§ 2. 1.W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.

2.Archiwum zakładowe Urzędu jest dostępne dla klientów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub mailowej.

3.Zaleca się ograniczenie opuszczania miejsca wykonywania pracy do niezbędnego minimum, przy czym pobyt w miejscu wykonywania pracy przez innych pracowników oraz pomieszczeniu socjalnym, nie powinien przekraczać 15 minut.

4.Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko w przypadku, gdy są konieczne w związku z prowadzonymi w Urzędzie sprawami po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5.Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

6.Wprowadza się obowiązkowe noszenie maseczek, które należy bezwzględnie nosić jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, podczas obsługi klientów oraz we wszystkich miejscach, do których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki zapewnia pracodawca.

7.Rekomenduje się dla wszystkich pracowników wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzenie dezynfekcji rąk lub użycie rękawiczek ochronnych, które zapewnia pracodawca.

§ 3. Zaleca się dla wszystkich klientów wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzenie dezynfekcji rąk lub użycie własnych rękawiczek ochronnych.

§ 4. 1.Organizuje siętymczasowe biuro podawcze/stanowisko obsługi klientów przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.

2.Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia wizyty terminu w Urzędzie.

3.Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie Urzędu.

4.Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.

§ 5. 1. Zobowiązuje się pracowników z objawami infekcji dróg oddechowych, podwyższoną temperaturą ciała, utratą węchu lub smaku do powstrzymania się od przybycia do pracy i skorzystania z konsultacji lekarskiej oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444).

2.Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem i utrata węchu lub smaku winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.

§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 43/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 r.

Skip to content