O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90

ZN.5142.99.2016[Świe]

ZIelona Góra 6.05.2016 r.

Burmistrz Świebodzina
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 p. 2 i 91 ust. 4 p. 4, a także art. 6 ust. 1 p.1 lit. b i c, art. 7 p.1 i 4, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm./, art. 59 ust. 1 i 60 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 199/ oraz art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Świebodzina

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 22.04.2016 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Świebodzina w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 otoczenia zabytku, którym jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Świebodzina. Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym decyzję o warunkach zabudowy, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przedmiotowej sprawie formą ochrony jest zarówno wpis do rejestru zabytków, jak i ustalenia ochrony w decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto art. 19 ust. 1a p. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że w decyzji o warunkach zabudowy uwzględnia się ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, czyli w tym wypadku zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Świebodzina. Zgodnie z definicją zawartą w cytowanej ustawie, otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków, w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
     Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy ustalono, że teren objęty inwestycją nie ma powiązań widokowych i krajobrazowych z zabytkowym, wpisanym do rejestru centrum miasta, wobec czego nie będzie bezpośredniego oddziaływania zamierzenia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego, którego parametry zostały dostosowane do sąsiadującej zabudowy, na podlegające ochronie wartości ekspozycyjne i architektoniczno – przestrzenne najstarszej części Świebodzina. Ponadto przedłożona decyzja zawiera zapisy wynikające z przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, w tym, umożliwiające ochronę warstw kulturowych.
     Wobec powyższego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało postanowić jak w sentencji.

p o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

otrzymuje:
1. adresat
2. wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. aa. 3300

Skip to content