O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11,
fax (68) 325 37 45
sekretariat.zgora@lwkz.pl,
www.lwkz.pl

ZN.5142.26.2016[mWsc-3]

O B W I E S Z C Z E N I E

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 94, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 5 i ust. 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), oraz art. 49, art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2016 r. (data wpływu: 04.02.2016 r.) Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r.

Decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:
1. Stosownie do § 14 ust. 2 p. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) informuję, że inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
2. Stosownie do § 14 ust. 2 p. 5 cyt. rozporządzenia informuję, że w trakcie prowadzenia inwestycji należy podjąć następujące działania, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:
– w przypadku odkrycia w trakcie prac nawierzchni kamiennych należy zgłosić LWKZ;
– w przypadku uszkodzenia w trakcie prac nawierzchni kamiennych należy je odtworzyć z uwzględnieniem ich przekrojów.
3. Niniejszego pozwolenia udziela się pod warunkiem zapewnienia przez inwestora prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją ww. inwestycji. Inwestor przed rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2017 r.

u z a s a d n i e n i e

      Wnioskiem z dnia 30.01.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r.
     Teren inwestycji, obejmujący ww. działki usytuowany jest na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 134 i 2181. Wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 p. 1 lit. b oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ust. 1 p. 1 cyt. ustawy prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
     Planowane działania dotyczą budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej, ul. Nowej, ul. Ks. Kostki i nie ma przeciwwskazań konserwatorskich do wykonania prac zgodnie z przedłożoną dokumentacją. Z uwagi na konieczność właściwego prowadzenia i nadzorowania inwestycji w sentencji określono warunki ważności decyzji. W granicach zespołu miejskiego wpisanego do rejestru zabytków ochronie podlega zarówno architektura, jak i warstwy kulturowe, wobec czego wszelkie prace ziemne prowadzone na ww. obszarze wymagają badań archeologicznych.
     Mając na względzie interes społeczny i ważny interes strony, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 lit b, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka – w załączeniu 1 egz. projektu budowlanego
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (811)

DOKONANO OPŁATY SKARBOWEJ w wysokości 82 zł w dniu 30.01.2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Skip to content