O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 04-08-206r.

ZN.5142.31.2016[Łag]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno
– tłocznej, na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów, gm. Łagów.

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t. j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t. j.), art. 53 ust. 4 p. 2 oraz 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łagów z dnia 15.07.2016 r. znak: RG.6733.8.4.2016.KC (data wpływu: 22.07.2016 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej, na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów, gm. Łagów.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 22.07.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Łagów w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów.
      Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze zabytku – historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miejscowości Łagów, wpisanego do rejestru pod nr 1994, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1974 r.. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Formami ochrony zabytków określonymi w art. 7 cyt. ustawy jest wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po przeanalizowaniu zapisów zawartych w przedłożonej decyzji uznano, że jej uzgodnienie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. W treści zawarto warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym warunek zapewnienia badań archeologicznych w granicach inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych, z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego Łagów Lubuski nr 6 (AZP 53-12/6). Zawarto również określenie lokalizacji inwestycji na obszarze zabytku wpisanego do rejestru i obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na tym obszarze.
      Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów.
2. Inwestor – Pani Elwira Kramm, EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. z/s ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. – działająca z upoważnienia inwestora Gmina Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Łagów sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (6605)

Skip to content