O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

ZN.5142.160.2016[Sul]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t. j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t. j.), art. 53 ust. 4 p. 2 oraz 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 01.08.2016 r. znak: ZP.6730.61.2016.AG (data wpływu: 04.08.2016 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22, zlokalizowanej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58 – zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów oraz przy budynku przy ul. Niepodległości 15 wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2319.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 04.08.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22.
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w otoczeniu zabytku
– historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o warunkach zabudowy uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     Po przeanalizowaniu zapisów zawartych w przedłożonej decyzji uznano, że jej uzgodnienie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. W treści zawarto warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym warunek zapewnienia badań archeologicznych w granicach inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych, z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie na którym zlokalizowana jest zabudowa historyczna o wartościach zabytkowych. Zawarto również określenie lokalizacji inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru i obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na tym obszarze.
      Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Sulechowa, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
2. Pan Jan Rerus Prezes Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową z/s Al. Niepodległości 15 66-100 Sulechów.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (7060)

Skip to content