Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

BFA.2632.1.2021                                                                                  Zielona Góra, dn. 27.05.2021

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego:

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie  §6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r., poz.2004 z późn. zm.),

informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Kserokopiarka Canon IR 322 5N (WUOZ.803/11) wraz z szafką pod ksero (WUOZ.I.653) o wartości ewidencyjnej 14 427,90 zł z 30.03.2011 r. – wycofana z użytku w urzędzie, wymaga przeglądu serwisowego i napraw.

W związku z powyższym wskazane wyżej składniki majątku przeznacza się do nieodpłatnego przekazania  bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r., poz.2004 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem” lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem składnika rzeczowego majątku ruchomego w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 10.06.2021 r. (liczy się data wpływu) na adres

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra,    z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 rozporządzenia.

Leave a Reply

Skip to content